11 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia między Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Śląską Izbą Lekarską w zakresie upowszechniania, propagowania i organizowania przez studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego różnych form pomocy dla seniorów - członków ŚIL i ich rodzin.

Porozumienie podpisali Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr Jacek Kozakiewicz oraz Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oskar Bożek.

 W myśl porozumienia RUSS zobowiązała się do upowszechniania i propagowania wśród studentów Uczelni informacji na temat zawartego  porozumienia i możliwości organizowania przez studentów różnych form pomocy dla członków ŚIL i ich rodzin, organizowania doraźnych usług opiekuńczych na rzecz ww. osób oraz wsparcia i pomocy seniorom - członkom ŚIL w kontaktach z ich rodzinami, otoczeniem oraz samorządem lekarskim.

Śląska Izba Lekarska podejmie się organizacji szkoleń z zakresu procedur związanych z przyznawaniem prawa wykonywania zawodu, organizacją i przebiegiem stażu podyplomowego oraz praw i obowiązków wynikających z przynależności do izby lekarskiej, bieżącego informowania o organizowanych przez ŚIL kursach i szkoleniach w ramach kształcenia podyplomowego i umożliwienia w nich uczestnictwa, przekazywania informacji i umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-kulturalnych ŚIL oraz wspierania konferencji naukowych organizowanych  przez studenckie koła naukowe.

Zdjęcia: Anna Zadora-Świderek, redakcja "Pro Medico"

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]