Szanowni Państwo,

pragnę wyrazić serdeczne podziękowania za wzmożoną w bieżącym roku Państwa aktywność publikacyjną, szczególnie z uwagi na rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2022 r. proces ewaluacji jakości naukowej jednostek naukowych.

Równocześnie chciałabym przypomnieć o obowiązującej w SUM procedurze publikacyjnej. Każdorazowo przed wygenerowaniem oraz przesłaniem faktury należy złożyć do Kancelarii SUM Zapotrzebowanie na dostawy i usługi zgodnie z obowiązującą procedurą określoną Zarządzeniem Nr 157/2014 z dnia 14.11.2014 r. Rektora SUM w sprawie wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Przedstawianie faktury za dokonanie opłaty za artykuł naukowy przed wydaniem zgody właściwego merytorycznie Organu SUM prowadzi do sytuacji, w której nie zostało przygotowane stosowne zamówienie przez Sekcję ds. Badań Naukowych Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM. W związku z powyższym, niemożliwa staje się jej natychmiastowa zapłata.

Wskazana wyżej sytuacja, która bardzo często ma miejsce, powoduje opóźnienia w realizacji ww. zapotrzebowań / dokonywaniu opłat za publikacje. Sugerujemy, aby składać zapotrzebowanie na pokrycie kosztów publikacji na etapie ostatnich korekt redakcyjnych (po zaakceptowaniu odpowiedzi na uwagi recenzentów) lub zaraz po przyjęciu pracy do druku.

Życzę Państwu wytrwałości i nieustającego entuzjazmu w realizacji badań naukowych i publikacji wyników Państwa pracy w prestiżowych, wysoko punktowanych czasopismach.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach