Fotografia Wojciech Ścierski

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Ścierski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Rozwój naukowo-badawczy rozpoczął w Katedrze i Klinice Laryngologii w Katowicach a następnie kontynuował go w Katedrze i Oddziale Klinicznym Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu, w której pracuje do dnia dzisiejszego na stanowisku adiunkta. Tytuł specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii uzyskał w 1999 roku. W roku 1998 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2008 roku stopień doktora habilitowanego.

Profesor Wojciech Ścierski od 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi. W latach 2010-2012 był Przewodniczącym Zarządu Oddziału Śląsko - Opolskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in: European Laryngological Society, Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, International Evoked Response Audiometry Study Group (IERASG) i Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Od roku 2014 pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii na terenie województwa śląskiego.

Profesor od przeszło 20 lat zajmuje się badaniami nad możliwościami nowoczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania podczas snu (Laser CO2 i Er:YAG) - chrapania i zespołu obturacyjnych bezdechów sennych. Prowadzi badania morfometryczne, molekularne i genetyczne w nowotworach głowy i szyi współpracując z University of Florida Burnett School of Biomedical Sciences College of Medicine (Orlando, USA) i Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wspólnie z Katedrą Biomateriałów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracował model biomechaniczny tchawicy owcy, na podstawie którego wytworzono nowy kompozytowy biomateriał syntetyczny. Autor wielu opracowań dotyczących możliwości wykorzystania materiałów syntetycznych do rekonstrukcji uszkodzeń w obrębie dróg oddechowych.

Jest inicjatorem współpracy naukowo-badawczej z wieloma jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. Jest autorem i współautorem 151 pełnotekstowych publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych o łącznym IF 75 pkt, z indexem Hirscha 9. Autor 3 rozdziałów w książkach o tematyce laryngologicznej.

Uczestniczy w kształceniu młodej kadry jako nauczyciel akademicki, kierownik specjalizacji lekarzy z otorynolaryngologii, opiekun naukowy w przewodach doktorskich, a także organizator kursów szkoleniowych dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w otorynolaryngologii.

Wyróżniony kilkoma nagrodami Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za prace dotyczące wpływu zespołu bezdechów sennych na powikłania w obrębie układu krążenia.

Współpracuje z organizacjami pacjentów, bierze udział w popularyzacji wiedzy na temat chorób otolaryngologicznych, przede wszystkim zespołu bezdechów sennych oraz nowotworów w obrębie głowy i szyi w mediach.

Poza pracą zawodową zajmuje się kolarstwem górskim. Został mistrzem Polski w kolarstwie górskim MTB w 2016 roku.