Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po rozpatrzeniu wniosków Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie przyznania tym jednostkom  kategorii naukowej B

uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przyznał wnioskodawcom kategorię naukową A
na okres do dnia przyznania kategorii naukowej na podstawie kolejnej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej w najbliższym terminie określonym przez MNiSW.
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokonał ponownej analizy jakości prowadzonych przez jednostki badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektów ich realizacji. Na podstawie wyników powyższej analizy Komitet uznał Wydział Lekarski w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM za jednostki bardzo dobre (A). W związku z powyższym w  uchwałach podjętych na posiedzeniu plenarnym 25 lutego 2014 r. KEJN wyraził opinię, że decyzja Ministra z 23 października 2013 r. winna zostać uchylona w całości , a ww. jednostkom powinna zostać przyznana kategoria naukowa A.

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska]