Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki w dniu 3 września 2021 r. wydał Komunikat, w którym poinformował, że projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on znosi wymóg rejestrowania w systemie POL-on-PBN elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID.

Dotychczas obecność publikacji na koncie ORCID była warunkiem koniecznym do uwzględnienia publikacji w procesie ewaluacji. Zgodnie z danymi podanymi w Komunikacie MEiN co 4 osoba uwzględniona w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej nie powiązała swojego konta ORCID z PBN lub nie posiada identyfikatora ORCID.  W związku z powyższym, zdecydowano o uniezależnieniu obecnie trwającej ewaluacji od zaraportowania publikacji do ORCID.

Niemniej, powyższe unormowania na dzień dzisiejszy nie znajdują odzwierciedlenia w przepisach Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce co pozwala domniemywać o ich konieczności w przyszłych ocenach parametrycznych. A zatem, zachęcamy do założenia elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID, powiązania konta ORCID z PBN oraz jego bieżącego uzupełniania. Dodatkową korzyścią z uzupełniania konta ORCID o publikacje jest możliwość umiędzynarodowienia prac zamieszczonych na profilu autora.      

Obecnie na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wystarczającym będzie zaraportowanie publikacji do PBN.

Pełna treść Komunikatu MEiN z dnia 3 września 2021 r. dostępna jest pod adresem: https://polon2.opi.org.pl/informacje/aktualnosci/o/10/komunikat-mein-w-sprawie-zniesienia-obligatoryjnosci-posiadania-orcid-dla-celow-ewaluacyjnych/493808 oraz https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2021/09/Infografika-Ewaluacja-zmiany-ORCiD-31082021.pdf