KOMUNIKAT

Z DNIA 23 CZERWCA 2021 R.

W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 UST. 1 PKT 2 USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH USTAW (DZ.U. 2020 POZ. 1291)

zwanego dalej „stażem”

Szanowni Państwo,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uprzejmie informuje, że:

 • przyjmowanie zgłoszeń do I edycji stażu rozpocznie się od dnia 23 czerwca 2021 r., a zakończy w dniu 30 czerwca 2021 r.
  Terminy zgłoszeń do kolejnych edycji stażu podane zostaną odrębnym komunikatem.
 • zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem https://forms.sum.edu.pl/formularz/Q1GInS
 • limit uczestników I edycji stażu wynosi 2. O przyjęciu decyduje kolejność wysyłania zgłoszeń oraz data ukończenia studiów.
  Potwierdzenie zakwalifikowania na staż zostanie przekazane drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • Warunkiem rozpoczęcia stażu jest zawarcie umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz dokonanie wpłaty należnej z tytułu udziału w stażu.   
 • Koordynatorem stażu jest dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta z Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia.

Planowany termin rozpoczęcia I edycji stażu będzie przypadał na drugą połowę sierpnia bieżącego roku.


Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM

Załącznik umowy do pobrania

 

ANNOUNCEMENT

OF 23 JUNE 2021

ON CONDUCTING INTERNSHIP (PRACTICAL TRAINING) FOR THE GRADUATES OF THE DENTISTRY PROGRAM CONUCTED IN ENGLISH, SPECIFIED IN ARTICLE 8(1)(2) OF THE ACT AMENDING THE ACT ON THE PROFESSIONS OF THE PHYSICIAN AND DENTIST AND SOME OTHER ACTS OF LAW (JOURNAL OF LAWS 2020, ITEM 1291)

hereinafter referred to as the ‘Internship’

Dear Graduates,

The Medical University of Silesia in Katowice kindly notifies about the following:

 • submission of applications to the I edition of the internship shall begin from 23 June 2021 and finish on 30 June 2021.
  The submission deadlines concerning further editions of the internship will be provided in a separate announcement.
 • applications shall be submitted electronically via the form available at https://forms.sum.edu.pl/formularz/Q1GInS
 • limit of the number of participants to the I edition of the internship is 2. Applications are processed in the order they are received and in accordance with the date of finishing the studies.   
  Confirmation of enrolment to the internship shall be sent via email to the e-mail address provided in the form.
 • commencement of the internship shall be conditional upon concluding an agreement with the Medical University of Silesia in Katowice and making the payment due in connection with the participation in the internship.
 • Aleksandra Nitecka-Buchta, MD, Ph.D. from the Department of Temporomandibular Disorders shall be the Coordinator of the internship.

The above specified Coordinator will inform about the date of the internship commencement and the detailed schedule thereof.


Vice Rector for Postgraduate Affairs and University Promotion
of the Medical University of Silesia in Katowice
SUM Professor Oskar Kowalski, MD, PhD

 

Attachment to download

[Przesłano przez: Joanna Caban-Kreczko]