Komunikat Nr 17/2021
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 06.05.2021 r.

w sprawie sesji egzaminacyjnej letniej w roku akademickim 2020/2021

Drodzy Studenci!
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się (egzaminy i zaliczenia kończące określone zajęcia oraz egzaminy komisyjne, a także egzaminy dyplomowe i obrony prac dyplomowych) winna być prowadzona zdalnie z wykorzystaniem udostępnionych przez Uczelnię narzędzi informatycznych.

Przypominam, że zasady przeprowadzania, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach egzaminów/zaliczeń zostały wprowadzone dla formy ustnej Zarządzeniem Rektora SUM Nr 72/2020 z dnia 07.05.2020 r. (z późn. zm.), dla formie pisemnej Zarządzeniem Rektora SUM Nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 r. (z późn. zm.). Z kolei zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych i obron prac dyplomowych zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora SUM Nr 100/2020 z dnia 23.06.2020 r. (z późn. zm.).

W szczególnych sytuacjach, uzasadnionych względami technicznymi po stronie studenta (np. brak sprzętu, dostępu do Internetu) Uczelnia zapewnia warunki do udziału w egzaminie/zaliczeniu w pomieszczeniach SUM przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. W związku z koniecznością przygotowania do powyższego, studenci zobligowani są do zgłoszenia takiej konieczności do Dziekanatu najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu/zaliczenia.

Jednocześnie informuję, że w nowym roku akademickim tj. od 1 października 2021 r. wszystkie formy zajęć prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia planowane są do realizacji według zasad obowiązujących przed okresem pandemii, zgodnie z programami studiów dla określonych kierunków.

Rektor

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

Announcement No. 17/2021
of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice 
of 6 May 2021

on the summer semester examination session in the academic year 2020/2021

Dear Students,
bearing in mind your safety, it has been decided that the verification of the achieved learning outcomes (examinations, final passes necessary to complete a given course and the final re-sit committee examinations, as well as the diploma examinations and defenses of diploma theses) shall be conducted remotely (off-site) with the use of the IT tools made available by the University.

I would like to remind you that the rules of conducting examinations/obtaining course passes with the use of the methods and techniques of distance education have been introduced – with reference to the oral form – under the Resolution of the Rector of SUM No. 72/2020 of 7 May 2020 (as amended), and with reference to the written form – under the Resolution of the Rector of SUM No. 77/2020 of 18 May 2020 (as amended). As far as the procedures of conducting diploma examinations and diploma thesis defenses are concerned, these have been introduced pursuant to the Resolution of the Rector of SUM No. 100/2020 of 23 June 2020 (as amended).

In exceptional cases, justified by the technical reasons on the part of a student (e.g. lack of necessary equipment, no internet connection available), the University shall make it possible for a student to participate in the examination/course pass at the SUM’s premises, with the observance of the sanitary regime in full. Since the University has to prepare for the above specified situation, students shall be obligated to notify the Dean’s Office about the necessity to organize the above not later than 2 days prior to the scheduled date of the examination/course pass.

At the same time, please be informed that in the new academic year i.e. starting from 1 October 2021 all forms of classes conducted at the Medical University of Silesia in Katowice, with reference to all fields and years of study, are to be held in accordance with the rules applicable before the pandemic outbreak, pursuant to the curricula specified for a given field of studies.

Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD

Rector of the Medical University of Silesia in Katowice