Komunikat Nr 14/2021

Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z dnia 22.04.2021 r.

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiczną w województwie przedłużam do dnia 3 maja 2021 r. decyzję ogłoszoną Komunikatem Nr 12/2021 z dnia 08.04.2021 r. 
 w sprawie prowadzenia oraz zawieszenia zajęć dydaktycznych, praktyk wakacyjnych, śródrocznych i staży, na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia.

Rektor

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Announcement No. 14/2021

of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice
of 22 April 2021

Due to the continuously difficult COVID-19 pandemic situation in Śląskie Province, I hereby extend my decision communicated in the Announcement No. 12/2021 of 8 April 2021 - on conducting and suspending the classes, summer and mid-semester clerkships, and internships with reference to all fields and years of study – until 3 May 2021.

Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD
Rector of the Medical University of Silesia in Katowice