Komunikat Nr 12/2021
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 8.04.2021 r.

W związku z Komunikatem Nr 8/2021 z dnia 18.03.2021 r. niniejszym informuję, iż od dnia 12 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2021 r. z możliwością przedłużenia:


I. wznawiam prowadzenie zajęć w formie mieszanej dla studentów:

 • Analityka medyczna, jednolite studia magisterskie – III, IV, V rok studiów
 • Biotechnologia medyczna, studia II stopnia – II rok studiów
 • Biotechnologia medyczna, studia I stopnia – III rok studiów
 • Coaching medyczny, studia II stopnia – II rok studiów
 • Dietetyka, studia I stopnia – III rok studiów
 • Dietetyka, studia II stopnia – II rok
 • Elektroradiologia, studia II stopnia – II rok studiów
 • Elektroradiologia, studia I stopnia – III rok studiów
 • Farmacja, jednolite studia magisterskie – III, IV, V, VI rok studiów
 • Fizjoterapia, studia II stopnia – II rok studiów
 • Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie – III, IV, V rok studiów
 • Kosmetologia, studia II stopnia – II rok studiów
 • Kosmetologia, studia I stopnia – III rok studiów
 • Lekarski, jednolite studia magisterskie – III, IV, V, VI rok studiów
 • Lekarsko-dentystyczny, jednolite studia magisterskie – III, IV, V rok studiów
 • Neurobiologia, studia II stopnia – II rok studiów
 • Pielęgniarstwo, studia II stopnia – II rok studiów
 • Pielęgniarstwo, studia I stopnia – III rok studiów
 • Położnictwo, studia II stopnia – II rok studiów
 • Położnictwo, studia I stopnia – III rok studiów
 • Ratownictwo medyczne, studia I stopnia – III rok studiów
 • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, studia I stopnia – III rok studiów
 • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, studia II stopnia – II rok studiów
 • Zdrowie publiczne, studia I stopnia – III rok studiów
 • Zdrowie publiczne, studia II stopnia – II rok studiów

na wszystkich formach kształcenia prowadzonych w j. polskim, przy czym wykłady i seminaria winny się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

II. utrzymuję zawieszenie prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej dla niewymienionych powyżej roczników;

III. utrzymuję dla studentów kierunków prowadzonych w języku angielskim prowadzenie zajęć w trybie hybrydowym.

Praktyki wakacyjne, śródroczne oraz staże na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia winny być prowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 8 września 2020 r. z późn. zm.


Realizacja wolontariatu przy zwalczaniu epidemii będzie zaliczona w poczet praktyk zawodowych. Decyzją Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach okres wolontariatu studentów przy zwalczaniu epidemii zostanie potraktowany jako nieobecność usprawiedliwiona i zaliczony na poczet zajęć dydaktycznych, bez konieczności ich odrabiania, z obowiązkiem weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się.

 

Rektor

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

Announcement No. 12/2021
of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice
of 8 April 2021


In connection with the Announcement No. 8/2021 of 18 March 2021, I hereby inform that starting from 12 April 2021 until 18 April 2021, with a possibility to extend this period:


I. I resume the classes to be conducted in a mixed-form with reference to the students of the following:

 • Medical analytics, uniform master studies – III, IV, V year of studies,
 • Medical biotechnology, graduate studies – II year of studies,
 • Medical biotechnology, undergraduate studies –III year of studies,
 • Medical coaching, graduate studies – II year of studies,
 • Dietetics, undergraduate studies –III year of studies,
 • Dietetics, graduate studies –II year of studies,
 • Electroradiology, graduate studies – II year of studies,
 • Electroradiology, undergraduate studies –III year of studies,
 • Pharmacy, uniform master studies- III, IV, V, VI year of studies,
 • Physiotherapy, graduate studies – II year of studies,
 • Physiotherapy, uniform master studies – III, IV, V year of studies,
 • Cosmetology, graduate studies – II year of studies,
 • Cosmetology, undergraduate studies III year of studies,
 • Medical, uniform master studies – III, IV, V, VI year of studies,
 • Medical-dentistry, uniform master studies – III, IV, V year of studies,
 • Neurobiology, graduate studies – II year of studies,
 • Nursing, graduate studies – II year of studies,
 • Nursing, undergraduate studies – III year of studies,
 • Midwifery, graduate studies – II year of studies,
 • Midwifery, undergraduate studies – III year of studies,
 • Medical rescue, undergraduate studies – III year of studies,
 • Health risk management, undergraduate studies – III year of studies,
 • Health risk management, graduate studies – II year of studies,
 • Public health, undergraduate studies – III year of studies,
 • Public health, graduate studies – II year of studies,

in all forms of course delivery methods taught in Polish, whereas lectures and seminars shall be held with the use of distant learning methods and techniques;

 
II. The suspension of classes held in person shall be continued with reference to the students of years of study not listed above,

III. With reference to the students of programs conducted in English, the classes shall be continued to be conducted in accordance with the hybrid mode.


Summer and mid-semester clerkships, and internships shall be continued to be conducted in line with the provisions of the Resolution No. 161/2020 of 8 September 2020, as amended, with reference to all fields and years of study.


Volunteering in the fight against the pandemic may be applied towards clerkship. Pursuant to the Decisions of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice, the period of student volunteering in the fight against the pandemic shall be deemed to be the excused absence and it shall be applied towards the classes - without necessity to cover those which were missed. The verification of the achieved learning outcomes shall be obligatory.


Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD

Rector of the Medical University of Silesia in Katowice