Komunikat Nr 6/2021
z dnia 1.03.2021 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


W związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1291 z późn. zm.) zważywszy na liczne zainteresowanie odbywaniem szkolenia praktycznego niniejszym podkreślam iż jest ono skierowane do absolwentów SUM kierunku lekarskiego prowadzonego w j. angielskim i lekarsko-dentystycznego prowadzonego w j. angielskim.
Mając na uwadze przyznane na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy ministrowi właściwemu ds. zdrowia kompetencje organu do wydania decyzji o uznaniu stażu podyplomowego za odbyty, celem wykluczenia ewentualnych niezgodności przy jego uznaniu Uczelnia zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o akceptację przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Po uzyskaniu potwierdzenia słuszności przyjętych rozwiązań Uczelnia niezwłocznie uruchomi nabór wniosków.

Z poważaniem
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 
Communication No 6/2021
of March 1st, 2021
of the Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice

In connection to the art. 8 item 1 point 2 of the Act of July 16, 2020 amending the Act on professions of physician and dentist and some other acts (Journal of Laws 2020, item 1291, with further amendments), taking in consideration the numerous interests in the practical training, I hereby emphasize that it is addressed to SUM graduates of English language medical program and English language dentistry program.
Bearing in mind the authority granted, under Article 8, item 1 of the aforementioned Act, to the Minister of Health to issue a decision on the recognition of postgraduate internship as completed, in order to exclude possible inconsistencies in its recognition, the University asked the Ministry of Health to accept the adopted organizational solutions. After receiving confirmation of the correctness of the adopted solutions, the University will immediately start accepting applications.
With Kind Regards,
Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD
The Rector of the Medical University of Silesia, Katowice