Komunikat Nr 4/2021

z dnia 5.02.2021 r.

Rektora

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Od dnia 22 lutego 2021 r. dla studentów wszystkich poziomów, wszystkich lat i kierunków w SUM, prowadzonych zarówno w języku polskim, jak i angielskim, wznawiam prowadzenie zajęć w następujących formach:

wykłady - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
ćwiczenia – w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi zajęcia (stacjonarnie)
seminaria – w formie hybrydowej, prowadzone w grupach seminaryjnych, przy czym zajęcia prowadzone online powinny odbywać się w czasie rzeczywistym, w sposób interaktywny, zapewniający możliwość weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się. O formie prowadzenia seminariów decyduje Kierownik Jednostki w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

Zajęcia realizowane w kontakcie bezpośrednim (stacjonarnie) winny być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Praktyki wakacyjne, śródroczne oraz staże na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia winny być prowadzone zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 8 września 2020 r. z późn. zm.


Powyższe zostało skonsultowane z przedstawicielami Rady Uczelnianego Samorządu Studenckiego SUM oraz Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego.

Z poważaniem

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Communication No. 4/2021

of February 5, 2021

of the Rector

of the Medical University of Silesia in Katowice

From February 22, 2021 for students of all degrees, all years and fields of studies at SUM, taught both in Polish and in English, I resume to conduct classes in the following forms:

- lectures - with the use of remote education methods and techniques,

- classes - in direct contact with the lecturers (stationary),

- seminars - in mixed form, conducted in seminar groups, while classes conducted with the use of remote education methods and techniques should take place in real time, in an interactive manner, ensuring the possibility of

verification of the achieved learning outcomes. The form of seminars is decided by the Head of Unit in consultation with the Dean of the Faculty.

Classes in direct contact (stationary) should be conducted in compliance with the sanitary regime, taking into account the applicable restrictions, orders and prohibitions in connection with the occurrence of an epidemic.

Summer and mid-year clerkships as well as internships at all fields of studies and levels of education shall be carried out accordingly to Resolution No. 161/2020, dated September 8, 2020, as amended.

The above was consulted with representatives of the Students' Government University Council and Students' Government Faculty Councils.

With Kind Regards,

Rectorof the Medical University of Silesia in Katowice

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański