Komunikat Nr 2/2021
z dnia 13.01.2021 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Niniejszym informuję, iż w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1291 z późn. zm.), na podstawie którego lekarz lub lekarz dentysta, o którym mowa w ww. punkcie ustawy występuje z wnioskiem o wydanie decyzji, o uznanie stażu podyplomowego za odbyty, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przygotowuje ramy regulaminowe ww. szkolenia.
Pierwszy nabór wniosków na szkolenie planowany jest na marzec bieżącego roku.
Wszelkie informacje dot. szkolenia dostępne będą na stronie internetowej sum.edu.pl


Z poważaniem
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

Communication No 2/2021
of January 13, 2021
of the Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice

I hereby inform you that due to the art. 8 item 1 point 2 of the Act of July 16, 2020 amending the Act on professions of physician and dentist and some other acts (Journal of Laws 2020, item 1291, with further amendments), on the basis of which the physician or the dentist referred to in the above-mentioned point of the Act applies for a decision to recognize the postgraduate internship as completed, the Medical University of Silesia in Katowice is preparing the regulatory framework for the above-mentioned training.
The first intake of applications for the training is planned for March of this year.
All information about the training will be available on the website sum.edu.pl

With Kind Regards,
Prof. Tomasz Szczepański, MD, PhD
The Rector of the Medical University of Silesia, Katowice