Informujemy, że Minister Zdrowia jako Operator Programu  PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych ogłosił II nabór wniosków FWD w  trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe  będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym uczelnie medyczne.

 Partnerami z Państw - Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

 Całkowita alokacja środków dostępnych z FWD na poziomie programu PL07 w ramach II naboru (środki z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu państwa) to 180 000  EUR, tj. 754 812 PLN.  Dodatkowo beneficjenci zapewniają wkład własny, który stanowi co najmniej 10% wartości każdego projektu w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15% w przypadku wszystkich innych beneficjentów.

Wydatki kwalifikowalne w ramach Funduszu stanowią:

  • a) opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach;
  • b) koszty podróży w ramach wizyt studyjnych;
  • c) koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów;
  • d) koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów;
  • e)działania informacyjno-promocyjne;
  • f) opłaty za doradztwo zewnętrzne.   

Nabór projektów FWD do programu odbywa się w okresie od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.11.2014 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4.  Termin odnosi się do dokumentacji składanej w wersji papierowej i elektronicznej.

Więcej informacji: http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2160-II_nabor_w_ramach_FWD_PL07.html


[Przesłano przez: Patrycja Obłój]