Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Panu doktorowi habilitowanemu nauk medycznych Tomaszowi Francuzowi.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Francuz, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, od uzyskania dyplomu lekarza pracuje w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Specjalista z chorób wewnętrznych, w 2003 r. uzyskał stopień doktora, a w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od wielu lat jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, jednocześnie łącząc kierowanie jednostką z pracą na stanowisku starszego asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 01.10.2019 roku powołany przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

Pan Prof. dr hab. n. med. Tomasz Francuz jest autorem licznych publikacji, współautorem 16 rozdziałów w podręcznikach, w dwóch redaktorem naczelnym. Jest także autorem 9 publikacji popularnonaukowych, wydanych w formie książkowej. Jest współautorem łącznie 63 doniesień zjazdowych. W 2004 roku otrzymał Indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe; w 2016 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej. Na przełomie lat 2000-2018 – otrzymał łącznie 13 nagród JM Rektora SUM, w tym 3 nagrody dydaktyczne, m.in. za opracowanie autorskiego programu nauczania z przedmiotu „Evidence Based Medicine”, oraz programu nauczania z przedmiotu „Biochemistry with elements of chemistry” dla programu anglojęzycznego; 6 nagród za działalność naukową, w tym 3 nagrody I stopnia, oraz 4 nagrody organizacyjne pierwszego stopnia.

Gratulujemy!

[Przesłano przez: Justyna Skolik]