fotografia Marek Kudła

Postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. n. med. Markowi Kudle.

Prof. dr hab. n.med. Marek Kudła uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka o specjalności Automatyka i Metrologia Elektryczna i Elektroniczna na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Bezpośrednio po ukończeniu Politechniki Pan Profesor podjął studia na obecnym Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W trakcie całego okresu trwania studiów medycznych pracował w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń WNM w Zabrzu jako Kierownik Pracowni Dopplerowskich Przepływów Naczyniowych, gdzie prowadził ultrasonograficzną diagnostykę układu tętniczego i żylnego pacjentów przed i po zabiegach naczyniowych.

Kolejnym etapem zawodowym Profesora Marka Kudły była praca jako asystent w Klinice Położnictwa i Rozrodczości w Zabrzu, kierowanej przez prof. Piotra Skałbę. Jednocześnie w tym czasie został awansowany na Kierownika Zabrzańskiej Szkoły Rodzenia. W tym okresie szkolił się intensywnie w zakresie technik obrazowania w ultrasonografii. Po ukończeniu szeregu kursów został Kierownikiem Miejskiej Przychodni Diagnostyki Ultradźwiękowej w Ginekologii i Położnictwie - jedynej wówczas publicznej placówki diagnostycznej pracującej na potrzeby wszystkich zabrzańskich poradni "K".

W 1998 roku Profesor Marek Kudła uzyskał I stopień specjalizacji w Ginekologii i Położnictwie, a w roku 2002 II stopień tej specjalizacji. W roku 2000 ukończył studia podyplomowe MBA w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a w roku 2001 obronił pracę doktorską w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Od 2002 roku został zatrudniony w Klinice Ginekologii i Położnictwa w Katowicach. Jako adiunkt Katedry w okresie następnych 11 lat pod kierownictwem prof. P. Skałby, prof. J. Sikory oraz prof. A. Witka kontynuował swoją pracę zawodową. W tym czasie kierował też Studenckim Kołem Naukowym przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii, a efektem tych działań było liczne uczestnictwo studentów w pracach koła naukowego i wynikające z tego prezentacje i nagrody zdobyte przez studentów na zjazdach STN.

Liczne wyjazdy naukowe oraz staże (prawie cztery lata spędzone za granicą), a także wykształcenie techniczne Pana Profesora, skierowały Jego zainteresowania naukowe na wczesną diagnostykę zmian patologicznych w ginekologii. W efekcie uzyskania dostępu do najnowocześniejszego na świecie oprogramowania i sprzętu ultrasonograficznego oraz jako wyraz uznania umiejętności, Profesor Marek Kudła został jako druga osoba w Polsce zaakceptowany i włączony do najbardziej znanego na świecie badania naukowego dotyczącego wczesnego rozpoznawania patologii jajnika i patologii endometrium. Badanie International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) oraz International Endometrial Tumor Analysis (IETA), jest prowadzone pod kierownictwem prestiżowego Uniwersytetu Medycznego w Leuven w Belgii.

Efektem badań naukowych prowadzonych w oparciu o współpracę z ośrodkami zagranicznymi (Tufts University Boston, Harvard University Boston, Lund University Malmo, KU Leuven, Navarra University Pamplona, Charles University Prague, New York University) była seria artykułów opublikowanych w uznanych czasopismach światowych (Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Journal of Ultrasound in Medicine, Ultrasound in Medicine and Biology, Reproductive Science).

Ostatecznym wynikiem wspomnianych powyżej publikacji było uzyskanie przez Profesora Marka Kudłę w roku 2011 tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych.

Profesor Marek Kudła po przystąpieniu do programu specjalizacyjnego Ginekologii Onkologicznej w 2014 roku, pozostając w strukturach Uczelni przeniósł się do Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej SUM w Katowicach, którym kierował dr hab. n. med. Bogdan Michalski. Następne lata pracy zawodowej związane były z pracą kliniczną i dydaktyczną w tej placówce, a także ze współpracą z Oddziałem Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu kierowanym przez Panią prof. Anitę Olejek. Rok 2017 przyniósł kolejną zmianę miejsca zatrudnienia Profesora. Rozpoczął on pracę w Katedrze i Oddziale Klinicznym Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej w Katowicach, której obecnie jest kierownikiem.

Ponadto Profesor Marek Kudła jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Pan Profesor oprócz ośrodków zagranicznych współpracuje naukowo z Kliniką Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także z Katedrą Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jego działalność organizacyjną obrazuje członkostwo w Zespole ds. Strategii Rozwoju Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, praca w Komisji do spraw Jakości Kształcenia SUM, członkostwo w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, członkostwo w Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw doktoratów na kadencję 2016-2020, członkostwo w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach, członkostwo (funkcja wiceprzewodniczącego) w Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W chwilach wolnych od pracy gra w squasha, uprawia żeglarstwo i turystykę rowerową.
Lubi muzykę fortepianową.

 

 

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]