Katowice, dnia 07.07.2020 r.

Komunikat Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo,
kierując się podjętym podczas spotkań ze Studentami zobowiązaniem do przekazywania bieżących informacji, związanych z publikowanymi komentarzami na fanpage’u „Śumemes” przedstawiam co następuje.

1) w dniu 29.06.2020 r. w spotkaniu z Prorektorem ds. Studiów i Studentów, Dziekanami Wydziałów oraz Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego SUM w Katowicach, udział wzięli Przedstawiciele Parlamentu Studentów RP oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Prorektor ds. Studiów i Studentów przedstawiała podejmowane przez Uczelnię działania podawane w kolejnych komunikatach, jak i inne planowane rozwiązania, o charakterze systemowym np. w zakresie zmian w procesie oceny jakości kształcenia.
Podejmowane przez Uczelnię czynności spotkały się z uznaniem Przewodniczącego oraz Rzecznika Praw Studentów Parlamentu Studentów RP.

2) w dniu 07.07.2020 r. przedstawione zostały przez Uczelniany Zespół, po dokonanej kolejnej analizie zgłoszeń przesłanych przez internetowy formularz, następujące rekomendacje:
- polecenia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu ds. Nauczycieli Akademickich wszczęcia postępowań wyjaśniających wobec 5 kolejnych nauczycieli akademickich, w trybie art. 275 i nast. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.),
- zastosowania instytucji zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, na zasadzie art. 302 ust. 1 ww. ustawy,
- przeprowadzenia okresowych ocen nauczycieli akademickich przed upływem czteroletniego okresu tj. w oparciu o art. 128 ust. 2 ww. ustawy z chwilą zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 poz. 917).

3) w dniu 02.07.2020 roku uzupełniono zawiadomienie do prokuratury,
4) dokonano kolejnych zmian w zakresie kierowania jednostkami organizacyjnymi, związanych z przekazaniem powierzenia obowiązków innej osobie niż dotychczas sprawująca funkcję lub powierzenia nadzoru Dziekana nad jednostkami – powyższe dotyczy 5 jednostek organizacyjnych.
5) Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach unieważnił konkursy na funkcję kierownika jednostek organizacyjnych, zgodnie z komunikatem zamieszczonym pod linkiem: http://sum.edu.pl/uczelnia/praca-w-sum/oferty-pracy-w-sum.

Jednocześnie mając na uwadze wszczęte postępowania dyscyplinarne proszę Studentów - członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich o czynny udział w posiedzeniach. Nadmieniam, że na Państwa wniosek Przewodniczący składu orzekającego wyda stosowne zaświadczenie potwierdzające udział w pracach komisji, stanowiące zarazem usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

Uprzejmie informuję, że kolejne komunikaty będą publikowane na stronie internetowej Uczelni po zakończeniu toczących się postępowań.


Z upoważnienia Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor – Elekt