herb sum

Komunikat Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

Szanowni Państwo nawiązując do opublikowanych w dniach 10 czerwca oraz 15 czerwca 2020 r. Komunikatów przedstawiam informacje o kolejnych podejmowanych w Uczelni działaniach.
Ponownie podkreślam, że Władze Uczelni nie tolerują nagannych zachowań nauczycieli akademickich, niemniej bezspornym jest, że stawiane w przestrzeni internetowej zarzuty wymagają przeprowadzenia postępowań wyjaśniających odpowiednio do ich wagi i zakresu, przed podjęciem ostatecznych rozstrzygnięć, toteż:

 

  1.  w dniu 15.06.2020 r. przekazano sprawy zgodnie z właściwością do Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich oraz Prokuratury,
  2. 16.06.2020 r. odbyło się spotkanie Prorektora ds. Studiów i Studentów oraz Dziekanów Wydziałów z przedstawicielami Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zgodnie z ustaleniami Samorząd Studencki zgłosi pisemnie swoje postulaty,
  3. od dnia 15.06.2020 r. uruchomiony został internetowy formularz do zgłaszania zjawisk niepożądanych/nieprawidłowości,
  4. Prorektor ds. Studiów i Studentów oraz Dziekani Wydziałów zostali zobowiązani do wyznaczania obserwatorów w toku przeprowadzanych egzaminów, jeżeli w ocenie studenta/studentów będzie to uzasadnione,
  5. terminy prowadzonych postępowań konkursowych na kierowników jednostek organizacyjnych Wydziałów zostały przesunięte w przypadkach, co do których oferty złożone zostały przez aktualnych nauczycieli akademickich wobec których treść wpisów determinuje przeprowadzenie wyjaśnień,
  6. od dnia 22.06.2020 r. anonimowe zgłoszenia (uwagi, wnioski) przesyłane za pośrednictwem formularza poddane zostaną analizie przez Zespół, w tym Dziekanów i Studentów, a także kierownika Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych oraz Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia,
  7. w związku z pozytywną opinią Przewodniczącej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego SUM w Katowicach, zorganizowane zostanie również spotkanie z Zarządem Krajowym Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Z propozycją spotkania z Rektorem oraz przedstawicielami Samorządu Studenckiego wystąpiła Przewodnicząca NZS, a udział w nim zgłosili również Przewodniczący Parlamentu Studentów RP – Pan Dominik Leżański oraz Rzecznik Praw Studenta – Pan Marek Konieczny.


Negując niewłaściwe zachowania w stosunku do Studentów, nadal apeluję do Społeczności Akademickiej o publikowanie w przestrzeni internetowej treści wpisujących się w kanony kultury słowa i w poszanowaniu Uczelni jako Instytucji oraz jej Członków.

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]