Koronawirus

Agencja Badań Medycznych rekomendowała do dofinansowania, w ramach pierwszego konkursu na realizacje projektów badawczo-naukowych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych, projekt „Ocena odpowiedzi immunologicznej u chorych leczonych pembrolizumabem z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym mózgu (PIRG)”, którego kierownikiem jest dr hab.n.med. Wojciech Kaspera z Katedry Neurochirurgii i Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Projekt ma charakter wieloośrodkowy i obok SUM w jego realizację zaangażowane jest Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Glejak wielopostaciowy (GBM) charakteryzuje się skrajnie złośliwym przebiegiem klinicznym oraz znaczną opornością na stosowane terapie. Odsetek 3-letnich przeżyć wśród chorych z rozpoznanym złośliwym glejakiem mózgu nie przekracza 10%. Aktualny przyjęty standard leczenia GBM obejmuje maksymalnie możliwy zakres resekcji chirurgicznej oraz uzupełniające leczenie w postaci radio – i chemioterapii z wykorzystaniem głównie temozolomidu. Pomimo tak radykalnego leczenia często dochodzi u pacjentów do wznowy, co wynika z heterogenności molekularnej GBM oraz naciekającego charakteru wzrostu samego guza. W związku z tym konieczne jest zintensyfikowanie badań nad opracowaniem innowacyjnych strategii terapeutycznych. Projekt zakłada wykorzystanie w terapii glejaka inhibitorów tzw. immunologicznych punktów kontroli odpowiedzi odpornościowej. Celem tego typu terapii jest odwrócenie immunosupresyjnego oddziaływania glejaka na nasz układ odpornościowy oraz wzmocnienie jego odpowiedzi w walce z guzem. Zastosowanie w/w leków przyniosło niezwykle obiecujące wyniki w terapii nowotworów litych oraz hematologicznych. Do badania zostaną włączeni chorzy z rozpoznanym GBM, u których w okresie przed- oraz poopoeracyjnym obok standardowego leczenia (tj. chirurgicznego oraz uzupełniającej radio- i chemioterapii) poddani zostaną terapii pembrolizumabem (jednym z inhibitorów immunologicznych punktów kontroli odpowiedzi odpornościowej). O dużej wartości innowacyjnej projektu świadczy założone w projekcie opracowanie nieinwazyjnej metody pozwalającej z jednej strony ocenić wskazania do zastosowania terapii pembrolizumabem, jak i monitorującej jego efektywność. Do tego celu wykorzystane zostanie badanie immuno-PET (Pozytonowej Tomografii Emisyjnej) z wykorzystaniem innego inhibitora immunologicznych punktów kontroli odpowiedzi odpornościowej (atezolizumabu) znakowanego radioaktywnym cyrkonem. Będzie to pierwsze w Polsce wykorzystanie badania PET w immunoterapii.

 

[Przesłano przez: Bożena Langner]