Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach 

 

W trosce o wysoką jakość kształcenia jako czynnika gwarantującego dalszy rozwój oraz wysoką pozycję Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM) w polskim i europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, a także mając na względzie krajowe i międzynarodowe standardy kształcenia studentów, wprowadza się Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).


§1

 1. Zasadniczym celem działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest zapewnienie jakości kształcenia oraz jej monitorowanie i doskonalenie.
 2. Efektem działania USZJK mają być w szczególności:
  1. wysoka jakość kształcenia,
  2. przejrzystość i konkurencyjność oferty edukacyjnej Uczelni oraz wyposażenie absolwentów w kwalifikacje pożądane na rynku pracy,
  3. uzyskiwanie i utrzymanie akredytacji krajowych i międzynarodowych.
 3. USZJK obejmuje wszystkie formy studiów i poziomy kształcenia (stacjonarne
  i niestacjonarne studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe).


§2

 1. Działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmują:
  1. monitorowanie procesu kształcenia,
  2. monitorowanie kwalifikacji i kompetencji kadry prowadzącej kształcenie,
  3. ocenę warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  4. analizę zasad rekrutacji na studia i ocenę dostępności informacji na temat kształcenia,
  5. ocenę jakości obsługi administracyjnej studentów, doktorantów i pracowników,
  6. monitorowanie mobilności studentów, doktorantów i pracowników,
  7. ocenę form wsparcia studentów, doktorantów i pracowników,
  8. monitorowanie kariery zawodowej i naukowej absolwentów,
  9. uzyskiwanie opinii absolwentów o przebiegu odbytych studiów,
  10. uzyskiwanie opinii pracodawców na temat umiejętności i kompetencji zatrudnianych absolwentów Uczelni,
  11. monitorowanie wyników egzaminów państwowych, koniecznych do uzyskania prawa wykonywania zawodu oraz rozpoczęcia studiów specjalizacyjnych,
  12. uzyskiwanie informacji na temat pozycji Uczelni w rankingach krajowych i międzynarodowych.


§3

Realizacja działań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, w celu zapewnienia krajowych i międzynarodowych standardów akademickich, obejmuje:

 1. Monitorowanie procesu kształcenia poprzez analizę i/lub ocenę:
  1. zakładanych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kwalifikacji na poziomach: 6 PRK, 7 PRK i 8 PRK,
  2. zgodności programu studiów z zakresem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się,
  3. spójności zakładanych efektów uczenia się z treściami kształcenia i metodami dydaktycznymi,
  4. prawidłowości stosowanego systemu punktów ECTS,
  5. zgodności kart poszczególnych modułów/przedmiotów z programem studiów oraz zakładanymi efektami uczenia się,
  6. kwalifikacji absolwenta,
  7. wyników hospitacji wszystkich form zajęć dydaktycznych.
 2. Monitorowanie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczającej, polegające na ocenie ich zgodności z wymogami zawartymi w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego określającego warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne Uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
 3. Ocenę warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie przeglądu infrastruktury:
  1. sal wykładowych, seminaryjnych, ćwiczeniowych m.in. pod kątem wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć,
  2. bibliotek m.in. pod kątem ilości miejsc w czytelniach oraz ich wyposażenia.
 4. Analizę zasad rekrutacji oraz ocenę dostępności informacji na temat kształcenia, dotyczących:
  1. warunków i zasad rekrutacji oraz liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów/do Szkoły Doktorskiej, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia kadry i bazy dydaktycznej Wydziałów oraz zapotrzebowania na absolwentów danego kierunku,
  2. aktualnych informacji o ofercie dydaktycznej Uczelni (zasadach rekrutacji, kierunkach studiów, poziomach kształcenia i systemach studiów, sylwetce absolwenta), która powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych, a w szczególności potencjalnych kandydatów na studia,
  3. aktywnych form promocji Wydziału i Uczelni, realizowanych przez np. dni otwarte wydziału, targi edukacyjne, konferencje naukowe, spotkania z młodzieżą i nauczycielami szkół średnich, prezentacje Wydziału i Uczelni w mediach.
 5. Ocenę jakości obsługi administracyjnej przez studentów, doktorantów i pracowników, na podstawie wyników badań ankietowych na temat pracy Rektoratu, Dziekanatów, Szkoły Doktorskiej oraz Bibliotek SUM.
 6. Monitorowanie mobilności studentów, doktorantów i pracowników, polegające na analizie dokumentacji potwierdzającej udział w programach krajowych i międzynarodowych.
 7. Ocenę form wsparcia poprzez analizę działań podejmowanych w zakresie wsparcia studentów, doktorantów i pracowników w rozwoju społecznym, naukowym i zawodowym.
 8. Monitorowanie kariery zawodowej i naukowej absolwentów poprzez prowadzenie badań ankietowych.
 9. Uzyskiwanie opinii absolwentów o przebiegu odbytych studiów, poprzez prowadzenie anonimowych badań ankietowych, dotyczących programu studiów, kadry dydaktycznej i osiągniętych efektów uczenia się.
 10. Uzyskiwanie opinii pracodawców nt. kompetencji i umiejętności zatrudnianych absolwentów Uczelni, na podstawie wyników anonimowych badań ankietowych.
 11. Uzyskiwanie informacji na temat wyników egzaminów państwowych, koniecznych do uzyskania prawa wykonywania zawodu lub rozpoczęcia studiów specjalizacyjnych, polegające na analizie danych publikowanych przez odpowiednie Jednostki przeprowadzające egzaminy państwowe.
 12. Uzyskiwanie informacji na temat pozycji Uczelni, polegające na analizie danych publikowanych w rankingach krajowych i międzynarodowych.


§4

 1. Strukturę Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzą:
  1. Rektor,
  2. Prorektor ds. Studiów i Studentów,
  3. Senacka Komisja ds. Studiów, Studentów oraz Programów i Jakości Kształcenia,
  4. Dziekani Wydziałów,
  5. Dyrektor Szkoły Doktorskiej,
  6. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, będący Przewodniczącym Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,
  7. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZdsJK),
  8. Podzespoły ds. Jakości Kształcenia (PdsJK).
 2. W celu realizacji zadań przewidzianych dla USZJK Rektor, na wniosek Prorektora ds. Studiów i Studentów, powołuje na okres kadencji władz Uczelni, w drodze Zarządzenia
  1. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia,
  2. Podzespoły ds. Jakości Kształcenia wraz z wskazaniem Przewodniczących tych Podzespołów.
 3. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia i Podzespoły ds. Jakości Kształcenia działają do dnia powołania nowych Zespołów, przy czym powołanie następuje nie później, niż w ciągu 2 miesięcy od ukonstytuowania się kolejno wybranych Władz Uczelni.


§5

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia należy nadzór nad Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym w szczególności:

 1. kierowanie pracami Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,
 2. promowanie dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z przeprowadzonych akredytacji,
 3. dokonywanie analizy rocznych sprawozdań z prac Podzespołów ds. Jakości Kształcenia i przedstawionych propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia,
 4. sporządzanie rocznego Raportu z funkcjonowania USZJK,
 5. powoływanie zespołów zadaniowych na wniosek Przewodniczących PdsJK.


§6

 1. W skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzą:
  1. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia - jako przewodniczący,
  2. Przewodniczący Podzespołów ds. Jakości Kształcenia - wskazani przez Dziekanów lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej,
  3. Nauczyciele akademiccy wskazani przez Dziekanów spośród członków Podzespołów ds. Jakości Kształcenia,
  4. 2 studentów wskazanych przez uczelniany organ Samorządu Studentów,
  5. 1 doktorant wskazany przez organ Samorządu Doktorantów,
  6. Kierownik Centrum Dydaktyki lub wskazany przez niego pracownik Centrum.
 2. Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:
  1. koordynacja prac Podzespołów ds. Jakości Kształcenia,
  2. doskonalenie metod mających na celu podnoszeniu jakości kształcenia,
  3. przedstawianie Rektorowi raz w roku raportu z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.


§7

 1. W skład Podzespołów ds. Jakości Kształcenia wchodzą:
  1. Przewodniczący Podzespołu ds. Jakości Kształcenia – wskazany przez Dziekana lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej,
  2. Nauczyciele akademiccy wskazani przez Dziekanów lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej – w liczbie zapewniającej właściwą reprezentację kierunków studiów lub dyscyplin naukowych,
  3. co najmniej 1 student każdego kierunku studiów, wskazany przez wydziałowy organ Samorządu Studentów,
  4. co najmniej 1 doktorant wskazany przez organ Samorządu Doktorantów,
  5. Kierownicy Dziekanatów/Sekcji ds. Kształcenia Doktorantów lub pracownicy przez nich upoważnieni.
 2. Podzespoły ds. Jakości Kształcenia:
  1. realizują zadania USZJK dotyczące kierunków studiów prowadzonych w Uczelni,
   z uwzględnieniem kształcenia doktorantów,
  2. przedstawiają Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia propozycje działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia,
  3. przedstawiają Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia w terminie
   do 15 listopada coroczne sprawozdanie z dokonywanych ocen, ze wskazaniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu jakości kształcenia oraz obszarów wymagających działań naprawczych lub doskonalących, a także harmonogramu tych działań i osób odpowiedzialnych za ich realizację,
  4. podejmują działania służące zwiększeniu aktywności studentów w procesie oceny zajęć dydaktycznych w formie anonimowych ankiet.


§8

 1. Podstawą oceny działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są coroczne sprawozdania z prac Podzespołów ds. Jakości Kształcenia oraz roczny Raport Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 2. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, opracowuje Raport, w którym wskazuje m.in. na nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz precyzuje zakres, formę i terminy działań naprawczych lub doskonalących,
 3. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia przedstawia Rektorowi Raport w terminie do 15 grudnia każdego roku akademickiego.
 4. Zatwierdzony przez Rektora i następnie przekazany Dziekanom Raport, stanowi podstawę do podjęcia działań naprawczych i doskonalących w terminach w nim określonych.


§9

 1. Rektor uprawniony jest do określania w drodze Zarządzenia szczegółowych postanowień dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym procedur i wzorów dokumentów.
 2. Rektor może upoważnić Uczelniany Zespół/Podzespoły ds. Jakości Kształcenia do podejmowania uchwał w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.