Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach 

 

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia jako czynnika gwarantującego dalszy rozwój oraz umocnienie pozycji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w krajowym i europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, a także mając na względzie międzynarodowe standardy kształcenia studentów, wprowadza się Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

§ 1

 1. Zasadniczym celem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, obejmującego wszystkie formy i poziomy studiów, jest zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie, w szczególności poprzez:
  1. stałe monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia w SUM,
  2. kreatywne planowanie, organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego,
  3. podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
  4. gromadzenie i upowszechnianie wiarygodnych informacji na temat jakości kształcenia i poziomu wykształcenia absolwentów,
  5. współpraca z Samorządem Studenckim w zakresie oceny jakości kształcenia.
 2. Efektem działania systemu mają być w szczególności:
  1. zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności oferty edukacyjnej Uczelni oraz wyposażenie absolwentów w kwalifikacje pożądane na rynku pracy,
  2. ciągłe doskonalenie jakości kształcenia poprzez systematyczną analizę, doskonalenie i modyfikację procesu dydaktycznego,
  3. podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
  4. uzyskiwanie i utrzymanie akredytacji krajowych i międzynarodowych,
  5. stałe podnoszenie standardów akademickich.

§ 2

 1. Działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmują w szczególności:
  1. analizę zasad rekrutacji na studia i ocenę dostępności informacji na temat kształcenia,
  2. monitorowanie standardów akademickich,
  3. monitorowanie procesu kształcenia,
  4. ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  5. ocenę warunków socjalno-bytowych studentów i doktorantów,
  6. ocenę jakości obsługi administracyjnej studentów i doktorantów,
  7. monitorowanie mobilności studentów, doktorantów i pracowników,
  8. monitorowanie kariery zawodowej absolwentów,
  9. uzyskiwanie opinii absolwentów o przebiegu odbytych studiów,
  10. uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów uczelni,
  11. przygotowywanie dokumentów prawnych regulujących proces kształcenia i rekrutacji oraz sprawy socjalno-bytowe.
 2. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje wszystkie formy studiów i poziomy kształcenia (stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia doktoranckie, studia podyplomowe), z zastrzeżeniem, że na studiach doktoranckich i podyplomowych zasady jego działania stosuje się odpowiednio do formy kształcenia.

§ 3

 1. Analiza zasad rekrutacji oraz ocena dostępności informacji na temat kształcenia dotyczy:
  1. warunków i zasad rekrutacji oraz liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia kadry i bazy dydaktycznej Wydziału oraz zapotrzebowania na absolwentów danego kierunku,
  2. aktualnych informacji o ofercie dydaktycznej Uczelni (zasadach rekrutacji, kierunkach studiów, poziomach kształcenia i systemach studiów, sylwetce absolwenta), która powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych, a w szczególności potencjalnych kandydatów na studia,
  3. aktywnych form promocji wydziału i uczelni, realizowanych przez np. dni otwarte wydziału, targi edukacyjne, konferencje naukowe, spotkania z młodzieżą i nauczycielami szkół średnich, prezentacje wydziału i uczelni w mediach.
 2. Monitorowanie standardów akademickich polega na systematycznej ocenie i analizie na danym kierunku studiów:
  1. składu i jakości kadry nauczającej w zakresie:
  2. a) zapewnienia minimum kadrowego zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego określającego warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
  3. dorobku naukowego w danej dziedzinie i dyscyplinie oraz dorobku dydaktycznego.
 3. Monitorowanie procesu kształcenia dotyczy wszystkich poziomów kształcenia i systemów studiów i obejmuje:
  1. charakterystykę kierunku studiów,
  2. kwalifikacje absolwenta,
  3. plan studiów i program kształcenia,
  4. treści programowe poszczególnych przedmiotów,
  5. system punktów zaliczeniowych (ECTS),
  6. określenie wymagań egzaminacyjnych,
  7. zakres wymagań formalnych stawianych pracom dyplomowym,
  8. realizację praktyk programowych .
 4. Monitorowanie procesu kształcenia dla studiów, których cykl kształcenia rozpoczął się w roku akademickim 2012/2013 obejmuje ponadto analizę i ocenę:
  1. zgodności zakładanych efektów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, ich spójności z treściami kształcenia i metodami dydaktycznymi,
  2. zgodności programu studiów z zakresem wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia,
  3. prawidłowości stosowanego systemu punktów ECTS,
  4. zgodności sylabusów poszczególnych przedmiotów z programem studiów oraz zakładanymi efektami kształcenia,
  5. sposobu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na każdym etapie kształcenia, w tym końcowych efektów kształcenia,
 5. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych odbywa się na podstawie oceny:
  1. zgodności merytorycznej treści poszczególnych przedmiotów z programem kształcenia,
  2. warunków realizacji kształcenia tj. miedzy innymi:
   1. infrastruktury dydaktycznej (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe, laboratoria, wyposażenie w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, dostęp studentów do komputerów itp.),
   2. liczebności grup wykładowych, seminaryjnych, ćwiczeniowych,
   3. wyposażenia bibliotek i czytelni.
 6. Ocena warunków socjalno-bytowych studentów polega na sprawdzaniu warunków w domach studenckich, barach i klubach studenckich działających na terenie Uczelni.
 7. Ocena jakości obsługi administracyjnej dotyczy oceny pracy dziekanatów, obsługi studentów, poziomu komputeryzacji.
 8. Ocena mobilności studentów, doktorantów i pracowników dotyczy możliwości wymiany w ramach umów pomiędzy uczelniami polskimi i zagranicznymi.
 9. Uczelnia monitoruje kariery zawodowe absolwentów celem dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.
 10. Uzyskiwanie opinii absolwentów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Uczelni odbywa się poprzez prowadzenie anonimowych badań ankietowych, dotyczących programu kształcenia, kadry dydaktycznej i osiągniętych efektów kształcenia.
 11. Uzyskanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów Uczelni odbywa się poprzez prowadzenie anonimowych badań ankietowych. Opinie pracodawców mają służyć uwzględnieniu w programach kształcenia - w miarę możliwości – potrzeb rynku pracy.
 12. Zasady prowadzenia monitoringu i badań, o których mowa w ust. 9-11 ustala Rektor w drodze zarządzenia. Monitoring i badania prowadzi Sekcja Karier Studenckich i Promocji Uczelni.

§ 4

 1. Realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach służą:
  1. dokumentacja procesu kształcenia, o której mowa w § 3 ust. 3 i 4,
  2. ocena zajęć dokonywana przez studentów,
  3. hospitacje wszystkich form zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, ćwiczeń itp.),
  4. hospitacje praktyk przewidzianych planem studiów.
 2. Wzór ankiety oraz sposób jej przeprowadzania określa odrębna Uchwała Senatu.
 3. Okresowe hospitacje zajęć dydaktycznych są istotnym elementem oceny jakości procesu dydaktycznego i odbywają się na następujących zasadach:
  1. hospitacje dotyczą zajęć prowadzonych przez wszystkich nauczycieli akademickich i doktorantów,
  2. hospitacje zajęć dydaktycznych powinny być prowadzone co najmniej raz pomiędzy okresowymi ocenami pracownika, wynikającymi z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  3. w przypadku oceny negatywnej hospitowanych zajęć, ponowna hospitacja powinna być przeprowadzona w okresie 6 miesięcy,
  4. hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez kierowników jednostek przeprowadza Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia,
  5. hospitacje zajęć prowadzonych przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia przeprowadza Dziekan,
  6. hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich i doktorantów przeprowadzają członkowie Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  7. hospitacji praktyk przewidzianych planem studiów dokonują członkowie Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia i opiekun danej praktyki,
  8. na początku każdego semestru Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia przygotowuje plan przeprowadzenia hospitacji, który jest przekazywany do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia,
  9. z przeprowadzonej hospitacji sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  10. z przeprowadzonej hospitacji praktyki sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  11. w przypadku, gdy praktyka jest realizowana w podmiocie innym niż szpital kliniczny SUM, dopuszcza się przeprowadzenie hospitacji drogą telefoniczną lub elektroniczną, sporządzając protokół, zgodnie z wzorem, o którym mowa w pkt 10,
  12. protokoły z hospitacji zajęć udostępnia się prowadzącym zajęcia dydaktyczne, którzy są zobowiązani do pisemnego ustosunkowania się do uwag zawartych
   w protokole,
  13. protokoły z hospitacji po podpisaniu przez osobę hospitowaną oraz hospitujących przekazywane są do Dziekana, a ich kopie do Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz do bezpośredniego przełożonego,
  14. wyniki hospitacji mogą być uwzględnione przez bezpośredniego przełożonego przy okresowej ocenie pracownika.
 4. Wyniki ankiet i hospitacji powinny być wykorzystywane do prowadzenia polityki finansowej i awansowej.

§ 5

 1. Strukturę Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzą:
  1. Rektor,
  2. Prorektor ds. Studiów i Studentów,
  3. Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego,
  4. Senacka Komisja ds. Studiów, Studentów i Jakości Kształcenia,
  5. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia,
  6. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia,
  7. Dziekani Wydziałów,
  8. Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia,
  9. Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia.
 2. W celu realizacji zadań przewidzianych dla Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzy się:
  1. Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia,
  2. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia.
 3. Rektor powołuje na okres kadencji władz Uczelni, w drodze Zarządzenia:
  1. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia – na wniosek Dziekana,
  2. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia – na wniosek Prorektora ds. Studiów i Studentów.
 4. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia działają do dnia powołania nowych Zespołów, przy czym powołanie następuje nie później, niż w ciągu 2 miesięcy od ukonstytuowania się kolejno wybranych Władz Uczelni.

§ 6

 1. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:
  1. realizuje zadania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dotyczące Wydziału,
  2. przedstawia Dziekanowi propozycje działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale,
  3. przedstawia Radzie Wydziału przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia w terminie do 1 października coroczne sprawozdanie z dokonywanych przez Zespół ocen, ze wskazaniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu jakości kształcenia oraz obszarów wymagających działań naprawczych lub doskonalących, a także harmonogramu tych działań i osób odpowiedzialnych za ich realizację.
 2. W skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzą:
  1. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – jako przewodniczący,
  2. nauczyciele akademiccy w liczbie określonej przez dziekana – zapewniającej właściwą reprezentację kierunków studiów,
  3. 2 studentów wskazanych przez wydziałowy organ Samorządu Studentów,
  4. 1 doktorant wskazany przez wydziałowy organ Samorządu Doktorantów,
  5. Kierownik Dziekanatu lub pracownik przez niego upoważniony.

§ 7

 1. W skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzą:
  1. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – jako przewodniczący,
  2. nauczyciele akademiccy wskazani przez Dziekanów spośród Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia – po jednym z każdego wydziału,
  3. 2 studentów wskazanych przez uczelniany organ Samorządu Studentów,
  4. 1 doktorant wskazany przez uczelniany organ Samorządu Doktorantów,
  5. Kierownik Działu ds. Studiów i Studentów.
 2. Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:
  1. koordynacja prac Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia,
  2. doskonalenie metod oraz wytyczanie nowych kierunków w podnoszeniu jakości kształcenia, w tym przygotowywanie projektów uchwał Senatu i zarządzeń Rektora w tym zakresie,
  3. przedstawianie Rektorowi raz w roku raportu z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

§ 8

 1. Podstawą oceny działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są coroczne sprawozdania Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia oraz roczny Raport Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 2. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia przy pomocy Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia dokonuje analizy sprawozdań, o których mowa w ust. 1, a następnie opracowuje raport, w którym wskazuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu jakości kształcenia oraz precyzuje zakres i formę i terminy działań naprawczych lub doskonalących.
 3. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia przedstawia Raport Rektorowi w terminie do 30 listopada każdego roku akademickiego.
 4. Zatwierdzony przez Rektora i następnie przekazany Dziekanom Raport, stanowi podstawę do podjęcia działań naprawczych i doskonalących w terminach w nim określonych.

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.