image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie art 109
Oświadczenie art 118 nepotyzm

Wzór - oświadczenie - art. 118 ustawy PoSW - nepotyzm nienauczyciele

Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

Wzór RODO —oświadczenie pracownik
Wzór RODO —oświadczenie kandydat — nienauczyciel
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych- oświadczenie kandydat-postępowanie konkursowe nauczyciel

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- specjalista ds. automatyki i serwisu

Miejsce wykonywania pracy:
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Centrum Ciepłownicze
40- 752 Katowice
ul. Medyków 2A

Rodzaj umowy:
- umowa na okres próby a potem na czas określony

Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 2

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję

 • kierownika Kliniki Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii


[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]

Konkurs

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- konserwator urządz. wod.-kan. i c.o.
Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Eksploatacji Technicznej i Remontów w Zabrzu, 41-808 Zabrze ul. Jordana 19 (obszar działania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Rodzaj umowy:
- umowa na okres próbny, a następnie na czas określony
Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy
Opis stanowiska pracy :

 • wykonywanie robót konserwacyjno – naprawczych przy instalacjach sanitarnych i c.o.,
 • transport materiałów koniecznych do realizacji zadań z magazynu do miejsca wykonywanych prac,
 • po zakończeniu prac, rozliczenie z pobranych materiałów i nakładu pracy,
 • organizacja stanowiska pracy

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe budowlane lub techniczne
 • Doświadczenie w zakresie obsługi lub pracy przy instalacjach sanitarnych (wod.-kan.) , c.o. i gazowych (min. 3 lata)
 • Zdolność pracy na wysokości powyżej 3 m


[Przesłano przez: Anna Frąc]

Oferta 61

Miejsce pracy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
Dział ds. Studiów i Studentów
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny a następnie określony
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Stanowisko: samodzielny referent

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w trudnych, często awaryjnych sytuacjach, dyspozycyjność, odporność na stres.


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 60

 

Rektor Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  28.12.2018 r.

OPIS:

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 109 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669):

 •   posiada kwalifikacje określone w ustawie,
 •   ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 •   nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 •   nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4,
 •   korzysta z pełni praw publicznych,

[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Konkurs

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
-        pracownik gospodarczy
Miejsce wykonywania pracy:
-          Dom Studenta w Sosnowcu
Rodzaj umowy:
-          umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony
Wymiar czasu pracy:
-        niepełny wymiar czasu pracy, tj. ¾ etatu
Opis stanowiska pracy :
-        utrzymywanie porządku wokół budynku,
-        utrzymywanie w ciągłej sprawności (urządzeń wod-kan, grzejników co., itp.),
-        dokonywanie na bieżąco napraw mebli, okien i drzwi,
-        dokonywanie napraw wszystkich punktów świetlnych w pokojach studenckich.

Wymagania:
-        minimum wykształcenie zawodowe,
-        doświadczenie w zakresie prac hydraulicznych i ślusarskich,
-        uprawnienia elektryczne do 1 kV.


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 59

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 
[Przesłano przez: Ewelina Mazur]

Konkurs

Miejsce pracy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Ul. Poniatowskiego 15 , 40-055 Katowice
Jednostka organizacyjna:
Centrum Informatyki i Informatyzacji
Rodzaj umowy:
umowa na okres próbny, następnie na czas określony
Wymiar czasu pracy:
pełny etat
Stanowisko:
informatyk
Wymagania niezbędne:

 •              wykształcenie wyższe
 •              bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego (teoria i praktyka)
 •              doświadczenie w konfiguracji stacji roboczych w środowisku Active Directory
 •              dobra znajomość funkcjonowania sieci komputerowej w warstwie fizycznej
 •              sumienność, dokładność, samodzielność
 •              dobra organizacja pracy
 •              wysoka komunikatywność

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 58

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Amelia Rydel]

Konkurs

 

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
-  sprzątaczka  
Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Administracyjno – Gospodarczy w Sosnowcu
Rodzaj umowy:
-  umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony
Wymiar czasu pracy:
-  niepełny wymiar czasu pracy, tj. ¾ etatu
Opis stanowiska pracy :
-  sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń
Wymagania niezbędne:
-  wykształcenie zawodowe


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 57

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:

 • Katedry Analizy Instrumentalnej
 • Zakładu Analizy Instrumentalnej


[Przesłano przez: Anna Michalak]

Konkursy

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- Sprzątaczka
Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zabrzu, - pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze.
Rodzaj umowy:
- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa innego pracownika
Wymiar czasu pracy:
- niepełny wymiar czasu pracy tj. ¾ etatu
Opis stanowiska pracy :
- sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń  
Wymagania:
- wykształcenie minimum zawodowe.


[Przesłano przez: Anna Frąc]

Oferta 56

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.