Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.12.2020 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:

1. tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,
2. doświadczenie w pracy dydaktycznej (preferowane doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych),
3. preferowane doświadczenie w zakresie nauczania zdalnego,
4. dodatkowy atut to doświadczenie w dziedzinie tłumaczeń, w tym języka medycznego,
5. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie
i piśmie.

Wymagane dokumenty:

1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:
1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
3. oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na dwa stanowiska lektora
w Studium Języków Obcych
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu”

do dnia 15.12.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów),

drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do15:30, tel. kontaktowe: 32 20-83-570, 32 20 83 645.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu.
Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Uczelnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

[Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]

 

Informacja o wynikach konkursów
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 


Konkurs na dwa stanowiska: asystenta badawczo-dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Klinika Radioterapii Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 15.09.2020 r.

Termin składania ofert: 14.10.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 23.10.2020 r.

Ilość kandydatów: 2

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: dr n. med. Magdalena Jarosz, dr n. med. Tomasz Dworzecki

Uzasadnienie:
Kandydaci spełnili wymogi określone warunkami konkursu. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych rekomenduje Panią dr n. med. Magdalenę Jarosz oraz Pana dr n. med. Tomasza Dworzeckiego do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

 

 

Informacja o wynikach konkursów
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 


Konkurs na stanowisko
: asystenta dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatryczneji Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 15.09.2020 r.

Termin składania ofert: 14.10.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 23.10.2020 r.

Ilość kandydatów: 3

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: mgr Damian Szawerna

Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wymogi określone warunkami konkursu. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej rekomenduje Pana mgr Damiana Szawernę do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

 

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na funkcję Kierownika
Katedry i Kliniki Dermatologii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

 

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
  1. Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego zgodny z zakresem działania jednostki.
  2. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.
  3. Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy.
  4. Posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działalności jednostki organizacyjnej Uczelni, na kierownika której ogłasza się konkurs zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
   w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896) oraz spełniać wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
  1. Mają pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Korzystać z pełni praw publicznych.
  3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Nie były karane karą dyscyplinarną lub nie zostały wszczęte wobec nich postępowania, o których mowa w Dziale VII Rozdział I Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:
  1. Podanie wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki określone w pkt II.
  2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, w tym pracy naukowo-badawczej.
  3. Prawo wykonywania zawodu.
  4. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
  5. Odpis dyplomu specjalisty.
  6. Spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę SUM.
  7. Informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.
  8. Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs.
  9. Deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  10. Informację o zamiarze dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
  12. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenia pełnienia funkcji kierownika: instytutu, katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium, centrum, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego SUM.
  13. Ewentualne referencje lub opinie.
   Kandydat, który dotychczas pełnił w SUM funkcję stanowiącą przedmiot postępowania konkursowego może przedłożyć wyłącznie podanie, o którym mowa w pkt II ppkt 1 wskazując, że pozostałe wymagane ogłoszeniem dokumenty znajdują się w aktach osobowych Uczelni.
   Kandydat o którym mowa wyżej może dodatkowo złożyć wraz z podaniem inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika (certyfikaty, świadectwa itp.), a nieznajdujące się w aktach osobowych.
 1. Termin przyjmowania zgłoszeń do 13.11.2020 r.
  (decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 2. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania do 31.12.2020 r.


Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach", imię i nazwisko, adres do korespondencji. Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

 

 

[Przesłano przez: Ewa Wola]

Ogłoszenie

 

OFERTA PRACY Nr 36 /2020

Miejsce pracy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
                        Dział Techniczny
                        40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Stanowisko: samodzielny referent

 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie lub tytuł licencjata
(z wyłączeniem kierunków humanistycznych)
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
• wysoka odporność na stres
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy na stanowisku administracji publicznej
• znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.), należy składać w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 03.11.2020 r.

Oferta nr 36

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- samodzielny referent


Miejsce wykonywania pracy:
Sekcja ds. Rekrutacji i Świadczeń dla Studentów


Rodzaj umowy:
- umowa na 3 miesięczny okres próbny następnie na czas określony


Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy


Opis stanowiska pracy :

 1. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami dla studentów i doktorantów:
  - prowadzenie postępowania oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania pomocy materialnej,
  - przyznawanie i rozliczanie stypendiów oraz zapomóg,
 2. okresowe przygotowywanie danych dla GUS,
 3. prowadzenie spraw związanych z procesem rekrutacji na studia,
 4. przygotowywania projektów umów, porozumień i innych dokumentów, w tym wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w zakresie spraw realizowanych merytorycznie przez Sekcję,
 5. sprawozdawczość w ramach realizacji zadań w zakresie przekazywanych informacji do systemu POL-on,


Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie,
- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
- znajomość k.p.a.
- język angielski – poziom komunikatywny
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, rzetelność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.


Wymagania dodatkowe:
- znajomość Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- znajomość Ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- mile widziane doświadczenie w pracy związanym ze świadczeniami socjalnymi.


Wymagane dokumenty:
- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
- Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)


* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23 października 2020 r.

 

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon] 

Oferta 35

 

Wyniki postępowania konkursowego

  

[Przesłano przez: Małgorzata Zając]

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2020 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl 


do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn zm.).


Wymagania kwalifikacyjne:

 1. dyplom lekarza,
 2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 3. specjalizacja z onkologii klinicznej lub w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej,
 4. wykazywanie zainteresowań działalnością naukową i dydaktyczną,
 5. dorobek naukowy- publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji MNiSW > 10,
 6. dobra znajomość języka angielskiego,
 7. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.


Wymagane dokumenty:

 1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy) wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. plan rozwoju naukowego,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).


Wymagane oświadczenia:

 1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 3. oświadczenie o:
  a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
  c) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach"

 

do dnia 13.11.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów),
drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do15:30, tel. kontaktowe: 32 20-83-631, 32 20 83 523.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

[Przesłano przez: Ewa Wola] 

Konkurs

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2020 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl 

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn zm.).


Wymagania kwalifikacyjne:

 1. dyplom lekarza,
 2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 3. otwarta specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 4. deklarowana chęć specjalizowania się w dziedzinie farmakologii klinicznej,
 5. doświadczenie dydaktyczne w zakresie farmakologii i/lub farmakologii klinicznej,
 6. umiejętność zaprojektowania badania klinicznego w zakresie farmakologii,
 7. znajomość języka angielskiego w zakresie medycznym,
 8. w przypadku cudzoziemców - znajomość j. polskiego w mowie i piśmie.


Wymagane dokumenty:

 1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).


Wymagane oświadczenia:

 1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 3. oświadczenie o:
  a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
  c) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach"

do dnia 13.11.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów),
drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do15:30, tel. kontaktowe: 32 20-83-631, 32 20 83 523.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

[Przesłano przez: Barbara Bochenek] 

Konkurs

 

Wyniki postępowania konkursowego

  

[Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]

 

 

Wyniki postępowania konkursowego

  

[Przesłano przez: Ewelina Mazur]

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na pierwsze i drugie stanowisko asystenta dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2020 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl

 

Oferta na pierwsze stanowisko asystenta dydaktycznego 
Oferta na drugie stanowisko asystenta dydaktycznego

 

[Przesłano przez: Magdalena Sołtys]

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.