Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  


[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Konkurs

 

Dział Inwestycji (w organizacji)
Stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego branży sanitarnej

Rodzaj umowy: na okres próbny a następnie określony
Wymiar zatrudnienia - 0,50 etat
• Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego w realizowanych przez SUM w Katowicach inwestycjach.
• Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową na roboty budowlane.
• Bieżący nadzór nad realizowanymi inwestycjami w tym odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub robót zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych oraz przekazywaniu ich do użytkowania.
• Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, kontrola ich rozliczania w ramach wymagań zawartych w umowach.
• Monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym realizowanych umów na roboty budowlane.
• Bieżące i końcowe rozliczenia inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących procedur.
• Nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi w okresie zgłaszania usterek dla poszczególnych umów na roboty budowlane.


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdźon]

Oferta 30

 

 OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- pracownik gospodarczy (szatniarz)
Miejsce wykonywania pracy: 
Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zabrzu – ul. Jordana 19, 41-800 Zabrze
Rodzaj umowy: 
- 2 x umowa o pracę na czas określony na okres roku akademickiego (od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.)
Wymiar czasu pracy: 
- niepełny wymiar czasu pracy tj. ¾ etatu
Opis stanowiska pracy:
- Obsługa szatni (odbieranie i wydawanie garderoby)


[Przesłano przez: Sylwia Rajczakowska]

Oferta 29

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- sprzątaczka
Miejsce wykonywania pracy: 
Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zabrzu – ul. Traugutta 2, 41-800 Zabrze
Rodzaj umowy: 
- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa innego pracownika
Wymiar czasu pracy: 
- niepełny wymiar czasu pracy tj.¾ etatu
Opis stanowiska pracy:
- Sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń


[Przesłano przez: Sylwia Rajczakowska]

Oferta 28

 

[Przesłano przez: Ewa Wola]

Wyniki konkursów WZP z 26.07.2019 r.


Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (dydaktycznego) w pełnym wymiarze czasu pracy  w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.10. 2019 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl
OPIS:
do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).


oraz spełnia dodatkowe wymagania:
 posiada ukończone studia wyższe,
 posiada stopień doktora nauk medycznych,
 posiada specjalizację z zakresu psychologii klinicznej,
 posiada staż pracy w jednostkach realizujących organizację medycyny rodzinnej powyżej 15 lat,
 posiada ukończone szkolenie dla nauczycieli w zakresie symulacji medycznej,
 posiada znajomość zagadnień z zakresu relacji lekarza z pacjentem oraz z zakresu psychologii klinicznej zawartych w programie nauczania medycyny rodzinnej,
 posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 w przypadku cudzoziemca wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.


[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Konkurs

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.10. 2019 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl
OPIS:
do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).


oraz spełnia dodatkowe wymagania:
 posiada dyplom lekarza,
 posiada stopień doktora nauk medycznych,
 posiada prawo wykonywania zawodu lekarza,
 posiada specjalizację z zakresu kardiologii,
 jest autorem lub współautorem przynajmniej 10 publikacji w czasopismach recenzowanych (w tym minimum 5 prac oryginalnych, w których przynajmniej w dwóch jest pierwszym autorem),
 w dotychczasowym dorobku naukowym posiada publikacje naukowe oceniane łącznie na min. 10 pkt w skali IF,
 posiada dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 w przypadku cudzoziemca wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.


[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Konkurs

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- sprzątaczka
Miejsce wykonywania pracy:
Dział Administracyjno-Gospodarczy w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków
Rodzaj umowy:
- 1 x umowa o pracę na okres próbny, potem na czas określony
- 3 x umowa o pracę na czas określony na okres zastępstwa
Wymiar czasu pracy:
- ¾ etatu
Opis stanowiska pracy:
- Sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń

 

[Przesłano przez: Agnieszka Stolorz]

Oferta 27

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- specjalista
Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Eksploatacji Technicznej i Remontów w Sosnowcu
- 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
Rodzaj umowy:
- umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określony
Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy
Opis stanowiska pracy :
- koordynowanie zgłoszeń od jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie prac naprawczych i konserwacyjnych w obiektach Uczelni,
- prowadzenie ewidencji składników majątkowych Działu,
- prowadzenie dokumentacji technicznej i budowlanej oraz Książek Obiektów Budowlanych,
- sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
- przygotowywanie opisów przedmiotów zamówienia

 

[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 25

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- samodzielny referent
Miejsce wykonywania pracy: 
Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
Rodzaj umowy:
- umowa na okres próbny a następnie określony
Wymiar czasu pracy: 
- pełny etat
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie,
- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków:
- obsługa administracyjna w zakresie prowadzonych przez Uczelnię badań naukowych


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 26

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- samodzielny referent
Miejsce wykonywania pracy: 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego w Katowicach, ul. Medyków 13, Katowice
Rodzaj umowy: 
- umowa o pracę na czas określony na okres zastępstwa
Wymiar czasu pracy: 
- pełny etat
Opis stanowiska pracy:

- prowadzenie dokumentacji toku studiów anglojęzycznych
- prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi polskimi i zagranicznymi
- opracowywanie danych statystycznych


[Przesłano przez: Agnieszka Stolorz]

Oferta 24

Miejsce pracy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Centrum Transferu Technologii
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
Rodzaj umowy: umowa na okres próbny a następnie określony
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Stanowisko: samodzielny referent

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 22

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.