Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600. 

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:
1. dyplom lekarza stomatologa/dentysty,
2. prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
3. tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją lub zakończenie szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie,
4. doświadczenie dydaktyczne związane z realizacją zajęć w obszarze stomatologii lub dorobek naukowy w dziedzinie stomatologii,
5. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
6. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:
1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
3. oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu”

do dnia 07.09.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów),

drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do15:30, tel. kontaktowe: 32 20-83-570, 32 20 83 645. Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane .
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu.
Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Uczelnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Konkurs

 

 

DO POBRANIA:

Dokumenty (ZIP)

 

DO POBRANIA:

Dokumenty (ZIP)

 

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa stanowiska: magistrant - stypendysta
Wymagania:
- student 4 roku studiów na Kierunku Farmacja,
- kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
- znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:
Grupa dr hab. Ewy Oziminy-Kamińskiej zajmuje się badaniem dynamiki molekularnej oraz kinetyki przejść fazowych w układach złożonych z substancji aktywnej
(z II lub IV klasy BCS) i sacharydu modyfikowanego w różnych warunkach temperatury
i ciśnienia, jak również określeniem wpływu matrycy cukrowej na kinetykę różnego typu izomeryzacji APIs (tautomeryzacji, przemian cis-trans, czy też enancjomeryzacji) oraz populację izomerów w danych warunkach termodynamicznych.

Do zadań magistranta-stypendysty będzie należało prowadzenie pomiarów dielektrycznych
w ciśnieniu atmosferycznym (p=0.1 MPa), jak również w warunkach wysokiej kompresji (do 600 MPa) na wybranych substancji aktywnych (APIs), a także sacharydach modyfikowanych. Stypendysta (k/m) będzie również zobowiązany do analizy danych eksperymentalnych oraz przygotowywania na podstawie wyników przeprowadzonych badań comiesięcznych raportów.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 24 lipiec 2020, 23:59
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną
Warunki zatrudnienia: Magistrant – stypendysta będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, w okresie 10 miesięcy (od 1 października 2020 r. do 30 lipca 2021 r). Udział w projekcie jest powiązany z realizacją pracy magisterskiej.

Dodatkowe informacje:
Kandydaci powinni przesłać drogą elektroniczną na adres Kierownika Projektu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) następujące dokumenty:
1. CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych.
2. List motywacyjny.
3. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów
i ewentualne osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach, wystąpienia konferencyjne).
4. Oświadczenie (w załączniku).

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1˚ Ocena wskazanej powyżej dokumentacji Kandydatów.
2˚ Rozmowy kwalifikacyjna.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne.

Konkurs

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.08.2020 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85
z późn zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:
1. wyższe wykształcenie na kierunku: lekarskim, zdrowia publicznego lub reprezentującym nauki o zdrowiu,
2. posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,
3. wykazywać zainteresowania w prowadzeniu badań naukowych i działalności dydaktycznej,
4. dorobek naukowy- publikacje z punktacja IF lub o łącznej punktacji MNiSW > 10,
5. w przypadku cudzoziemców - znajomość j. polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy),
3. plan rozwoju naukowego,
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:
1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
3. oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach”

do dnia 23.08.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów),

drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do15:30, tel. kontaktowe: 32 20-83-631, 32 20 83 523.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu.

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- pracownik gospodarczy

Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Administracyjno – Gospodarczy w Sosnowcu

Rodzaj umowy:
- umowa o pracę na czas określony - zastępstwo

Wymiar czasu pracy:
- pełny etat

Opis stanowiska pracy:
- utrzymywanie w porządku terenów zielonych,
- odśnieżanie terenu,
- koszenie trawy, grabienie, pielęgnacja roślin, itp.,
- utrzymywanie w porządku kontenerów na śmieci.

Wymagane dokumenty:
- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
- Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

*Ofertywraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 24 lipca 2020 r.

 

 

[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 15

 

Miejsce pracy:

 • Sekcja ds. Rozwoju Naukowego Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
  biuro przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
  ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Rodzaj umowy:

 • umowa o pracę na zastępstwo

Wymiar czasu pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy

Opis stanowiska pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat i rozliczeń finansowych za te postępowania,
 • obsługa Rad nadających stopnie w SUM w zakresie prowadzonych przez pracownika spraw oraz Komisji powołanych w tych postępowaniach,
 • realizacja działań związanych z zabezpieczeniem warunków do wypisywania i wydawania druków dyplomów doktora oraz doktora habilitowanego,
 • przygotowywania projektów decyzji, umów, porozumień i innych dokumentów, w tym wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w zakresie spraw realizowanych merytorycznie przez Sekcję,
 • sprawozdawczość w ramach realizacji zadań w zakresie przekazywanych informacji do systemu POL-on, BIP, Płatnik.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, preferowane kierunki: administracja publiczna, prawo albo
  • co najmniej dwuletni staż prac w instytucji/-ach, gdzie kandydat/-ka realizował/-a postępowania administracyjne,
  • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, rzetelność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

  • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
  • Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 lipca 2020 r.

 
[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 15

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na funkcję Kierownika

Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii,
Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.08.2020 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl

 

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
 1. Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego zgodny z zakresem działania jednostki.
 2. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.
 3. Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy.

 

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:
 1. Podanie wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki określone w art. 20 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, w tym pracy naukowo-badawczej.
 3. Prawo wykonywania zawodu – dotyczy lekarzy.
 4. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
 5. Odpis dyplomu specjalisty – jeżeli posiada.
 6. Spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę SUM.
 7. Informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.
 8. Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs.
 9. Deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 10. Informację o zamiarze dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 12. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenia pełnienia funkcji kierownika: instytutu, katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium, centrum, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego SUM.
 13. Ewentualne referencje lub opinie.

 

[Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]

Konkurs
Oświadczenie kandydata na kierownika
Oświadczenie o pods. zatrudnienia dla kierownika
Oświadczenie - zasady i tryb post. konkursowego
Przebieg pracy
Oświadczenie lustracyjne
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.