Rektor Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  28.12.2018 r.

OPIS:

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 109 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669):

  •   posiada kwalifikacje określone w ustawie,
  •   ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  •   nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
  •   nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4,
  •   korzysta z pełni praw publicznych,

[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Konkurs