Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta badawczo- dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.07.2021 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 
z późn. zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. dyplom lekarza
 2. prawo wykonywania zawodu lekarza
 3. specjalizacja z okulistyki
 4. dorobek naukowy - publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji ministerialnej > 12,
 5. doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami w zakresie okulistyki
 6. doświadczenie badawcze w zakresie okulistyki
 7. doświadczenie w badaniach klinicznych z zakresu okulistyki (badacz)
 8. znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem
 9. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. plan rozwoju naukowego,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:

 1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet
 3. Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 4. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 5. oświadczenie o:
 6. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„konkurs na dwa stanowiska asystenta badawczo- dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach”

osobiście lub drogą pocztową
do dnia 02.07.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów)
w Kancelarii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel. kontaktowe: 32 20-83-549, 32 20 83 544.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego 
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.)

 
Dokumenty

 

[Przesłano przez: Martyna Misztal-Rząca]