Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo - dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze i Zakładzie Biochemii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  02.07.2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl   

 

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:  

 1. dyplom lekarza, tytuł zawodowy magistra farmacji lub biotechnologii medycznej,
 2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 3. stopień naukowy doktora nauk medycznych lub farmaceutycznych albo otwarty przewód doktorski o tematyce zbliżonej do tematyki badań realizowanych w Katedrze,
 4. doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami z przedmiotu biochemia na kierunku lekarskim w szczególności w realizacji ćwiczeń i seminariów z zakresu biochemii medycznej,
 5. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 6. dorobek naukowy - publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji ministerialnej > 12,
 7. doświadczenie w pracy naukowej m.in. dotyczące prowadzenia eksperymentów
  z wykorzystaniem modeli hodowli komórkowych ( m.in. z zakresu komórek macierzystych i nowotworowych) oraz technik takich jak Western-blot, PCR, ELISA,
 8. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. plan rozwoju naukowego ,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza/fizjoterapeuty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacja ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

 Wymagane oświadczenia:

 1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 1. oświadczenie o:
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,


Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

            „Konkurs na stanowisko asystenta badawczo - dydaktycznego
w Katedrze i Zakładzie Biochemii  Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach ”

 
osobiście lub drogą pocztową do dnia  02.07.2021  r.
(decyduje data wpływu dokumentów) w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok.  11,  parter od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 tel. kontaktowe: 32 20-83-631, 32 20 83 523. Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację   w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)


Dokumenty

 

[Przesłano przez: Barbara Bochenek]