Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na funkcję Kierownika
Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

  1. Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego zgodny z zakresem działania jednostki.
  2. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.
  3. Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy.
  4. Posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działalności jednostki organizacyjnej Uczelni, na kierownika której ogłasza się konkurs zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
    w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896) oraz spełniać wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia.


Termin przyjmowania zgłoszeń do 14.05.2021 r. (decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania do 13.07.2021 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w Ofercie

 

[Przesłano przez: Katarzyna Mika]