Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na  stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (40 – 752 Katowice, ul. Medyków 16).

Kandydaci ubiegający się o to stanowisko powinni spełniać kryteria określone ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do zajmowanego stanowiska, w tym: kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; (np. świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej);
 4. inne dokumenty potwierdzające wiedzę i dorobek kandydata dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
 5. kserokopię dowodu osobistego;
 6. zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 7. oświadczenia kandydata, że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Kserokopie złożonych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” (oryginały do wglądu na żądanie).

Oferty z dokumentami kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć w zamkniętych kopertach umieszczając na nich swoje imię, nazwisko, adres oraz nr telefonu kontaktowego z adnotacją „Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II”,  w terminie do dnia 27 czerwca 2014 r. do godz. 1230 na adres:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Informacje o metodach i technikach naboru:

 

 1. formalna weryfikacja dokumentów, o których mowa w pkt 1 – 8),
 2. analiza merytoryczna dokumentów, o których mowa pkt 1 – 8),
 3. rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości podmiotów leczniczych, w tym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 SUM Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

 

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne.

Rektor SUM może unieważnić konkurs bez podania przyczyn.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Podmiotu Leczniczego dostępne są:

 • Statut - na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego – BIP
 • Regulamin organizacyjny oraz sprawozdanie finansowe - do wglądu w Dziale ds. Ochrony Zdrowia SUM (ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, V piętro, pokój nr 504, tel.: 32 – 20 83 521, od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 14 00).

 

[Przesłano przez: Dział ds Pracowniczych i Socjalnych]

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.