Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie Katedry Zdrowia Kobiety
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

Wymagania kwalifikacyjne:
tytuł zawodowy magistra położnictwa,
dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
doświadczenie w pracy w dydaktycznej lub w działalności naukowej zgodnie z zakresem działań jednostki,
wykazywanie zainteresowań aktywnością podnoszącą jakość kształcenia (szkolenia, kursy, konferencje tematyczne),
w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość j. polskiego w mowie i piśmie.


Wymagane dokumenty:

pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

oświadczenie o:
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu z pełni praw publicznych,
nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Zakładzie Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ”

osobiście lub drogą pocztową
do dnia 31.03.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów)
w Kancelarii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel. kontaktowe: 32 20 83 544.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako 
podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
(podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu 
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

Pobierz

[Przesłano przez: Małgorzata Zając]