Uwaga ! Termin przyjmowania zgłoszeń na konkurs na funkcję Kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu został przedłużony do dnia 22.03.2021 r.

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na funkcję Kierownika

Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu


Termin przyjmowania zgłoszeń do 22.03.2021 r. (decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania do 31.03.2021 r.


I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

  1. Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego zgodny z zakresem działania jednostki.
  2. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.
  3. Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy.
  4. Posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działalności jednostki organizacyjnej Uczelni, na kierownika której ogłasza się konkurs zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.

    w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896) oraz spełniać wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

II. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  1. Mają pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Korzystają z pełni praw publicznych.
  3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Nie były karane karą dyscyplinarną lub nie zostały wszczęte wobec nich postępowania, o których mowa w Dziale VII Rozdział I Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 


 [Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]