Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

 

Informujemy iż z dniem 22 lipca 2021 r.,
publikacje nowych ofert pracy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zamieszczane będą jedynie w BIP

 


Praca w sum

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
ogłasza konkurs na funkcję Kierownika

Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego zgodny z zakresem działania jednostki.
Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki 
i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.
Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy.
Posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działalności jednostki organizacyjnej Uczelni, na kierownika której ogłasza się konkurs zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896) oraz spełniać wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
Mają pełną zdolność do czynności prawnych.
Korzystają z pełni praw publicznych.
Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Nie były karane karą dyscyplinarną lub nie zostały wszczęte wobec nich postępowania, 
o których mowa w Dziale VII Rozdział I Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:
Podanie wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki określone w pkt II.
Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, w tym pracy naukowo-badawczej.
Prawo wykonywania zawodu.
Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
Odpis dyplomu specjalisty.
Spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę SUM.
Informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.
Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs.
Deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Informację o zamiarze dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenia pełnienia funkcji kierownika: instytutu, katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium, centrum, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego SUM.
Ewentualne referencje lub opinie.
Kandydat, który dotychczas pełnił w SUM funkcję stanowiącą przedmiot postępowania konkursowego może przedłożyć wyłącznie podanie, o którym mowa w pkt II ppkt 1 wskazując, że pozostałe wymagane ogłoszeniem dokumenty znajdują się w aktach osobowych Uczelni.
Kandydat o którym mowa wyżej może dodatkowo złożyć wraz z podaniem inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika (certyfikaty, świadectwa itp.), a nieznajdujące się w aktach osobowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 22.02.2021 r.
(decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania do 31.03.2021 r.


Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, (od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 15:30) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na funkcję Kierownika Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu”, imię i nazwisko, adres do korespondencji. Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

Kandydat wybrany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez Rektora. W przypadku braku akceptacji przez Rektora kandydata wyłonionego przez Komisję, Rektor może zarządzić ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego. Kandydatom nie przysługuje roszczenie o powierzenie funkcji.
W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach, powołanie na funkcję kierownika jednostki organizacyjnej będzie możliwe jedynie 
w przypadku przystąpienia i wygrania konkursu otwartego na stanowisko nauczyciela akademickiego w jednostce organizacyjnej, której ogłoszenie dotyczy, zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 [Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.