Nazwa jednostki: Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa stanowiska: stanowisko typu post doc (1 etat)

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (w dyscyplinie nauki fizyczne lub chemiczne) lub dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (w dyscyplinie nauki farmaceutyczne). Stopień musi być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia- wysoka ocena pracy doktorskiej
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej w laboratorium badawczym
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
 • sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, silna motywacja, kreatywność
 • umiejętność i doświadczenie w wykonywaniu pomiarów metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej w ciśnieniu atmosferycznym i podwyższonym, jak i interpretacji uzyskanych wyników badań
 • doświadczenie w prowadzeniu badań spektroskopowych FT-IR (ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań cząsteczkowych, tj. wiązania wodorowe), jak i wykonywania obliczeń opartych na teorii funkcjonałów gęstości (DFT) będzie dodatkowym atutem

Grupa dr hab. Ewy Oziminy-Kamińskiej w ramach realizacji projektu SONATA BIS będzie zajmować się badaniem dynamiki molekularnej oraz kinetyki przejść fazowych w układach złożonych z substancji aktywnej (z II lub IV klasy BCS) i sacharydu modyfikowanego w różnych warunkach temperatury i ciśnienia, jak również określeniem wpływu matrycy cukrowej na kinetykę różnego typu izomeryzacji APIs (tautomeryzacji, przemian cis-trans, czy też enancjomeryzacji) oraz populację izomerów w danych warunkach termodynamicznych.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku typu post doc należało będzie przede wszystkim prowadzenie pomiarów dielektrycznych na substancjach aktywnych i mieszaninach binarnych API-sacharyd modyfikowany, ewentualnie badań/obliczeń z wykorzystaniem innych metod (FT-IR, DFT). Będzie ona również zobowiązana do analizy uzyskanych wyników badań, przygotowywania na ich podstawie raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ

Termin składania ofert: 30.09.2020 r., 23:59

Forma składania ofert: pocztą/pocztą elektroniczną

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na dodatkowe 15 miesięcy, Wynagrodzenie w wysokości 8500 PLN brutto/miesiąc.
W tej kwocie zawarte są pozapłacowe koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne elementy wynagrodzenia finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • List motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem,
 • Curriculum Vitae kandydata,
 • Podpisane oświadczenie RODO stanowiące załącznik do zapytania,
 • Informację o dorobku naukowym (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne),
 • Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • Co najmniej jeden list referencyjny od opiekuna naukowego.

Rekrutacja jest dwustopniowa:

 • Ocena wskazanej powyżej dokumentacji Kandydatów.
 • Rozmowy kwalifikacyjna.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne.
Dokumenty należy składać drogą elektroniczną do dr hab. Ewy Oziminy-Kamińskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/6299-projekt-sum-z-dofinansowaniem-w-ramach-konkursu-narodowego-centrum-nauki-sonata-bis lub kontaktując się z Kierownikiem Projektu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz] 

Oferta 23
Oświadczenie RODO