Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na funkcję Kierownika
Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora zgodny z zakresem działania jednostki.
2. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki i dydaktyki.
3. Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy.
4. Posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działalności jednostki organizacyjnej Uczelni, na kierownika której ogłasza się konkurs zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896) oraz spełniać wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:
1. Podanie wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki określone w art. 20 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, w tym pracy naukowo-badawczej.
3. Prawo wykonywania zawodu.
4. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
5. Odpis dyplomu specjalisty.
6. Spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę SUM.
7. Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs.
8. Deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
9. Informację o zamiarze dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
10. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
11. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenia pełnienia funkcji kierownika: instytutu, katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium, centrum, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego SUM.
12. Ewentualne referencje lub opinie.

Kandydat, który dotychczas pełnił w SUM funkcję stanowiącą przedmiot postępowania konkursowego może przedłożyć wyłącznie podanie, o którym mowa w pkt II ppkt 1 wskazując, że pozostałe wymagane ogłoszeniem dokumenty znajdują się w aktach osobowych Uczelni.
Kandydat o którym mowa wyżej może dodatkowo złożyć wraz z podaniem inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika (certyfikaty, świadectwa itp.), a nieznajdujące się w aktach osobowych.

III. Termin przyjmowania zgłoszeń do 04.09.2020 r. (decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

IV. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania do 30.09.2020 r.


Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na funkcję Kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu”, imię i nazwisko, adres do korespondencji. Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

Kandydat wybrany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez Rektora. W przypadku braku akceptacji przez Rektora kandydata wyłonionego przez Komisję, Rektor może zarządzić ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego. Kandydatom nie przysługuje roszczenie o powierzenie funkcji.

W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, powołanie na funkcję kierownika jednostki organizacyjnej będzie możliwe jedynie
w przypadku przystąpienia i wygrania konkursu otwartego na stanowisko nauczyciela akademickiego w jednostce organizacyjnej, której ogłoszenie dotyczy, zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Konkurs