Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Klinice Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.06.2020 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:
1. dyplom lekarza,
2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
3. specjalizacja z zakresu onkologii klinicznej,
4. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
5. doświadczenie w pracy naukowo-badawczej,
6. dorobek naukowy z punktacją IF lub punktami MNiSW ≥ 10
7. wykazuje zainteresowanie działalnością dydaktyczną,
8. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość j. polskiego w mowie i piśmie.

[Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]

Konkurs
Wynik Konkursu