OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa stanowiska: stanowisko typu post doc (1 etat)
Wymagania:
- stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub fizycznych (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie). Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia- wysoka ocena pracy doktorskiej
- doświadczenie w pracy eksperymentalnej w laboratorium badawczym
- dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
- sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, silna motywacja, kreatywność
- znajomość szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej (pomiary wysokociśnieniowe), a także konfokalnej mikroskopii ramanowskiej
- doświadczenie w prowadzeniu i interpretacji badań spektroskopowych FT-IR, FT-Ramana, jak również obliczeń opartych na teorii funkcjonałów gęstości (DFT) będzie dodatkowym atutem.

Grupa dr hab. Ewy Oziminy-Kamińskiej w ramach realizacji projektu SONATA BIS będzie zajmować się badaniem dynamiki molekularnej oraz kinetyki przejść fazowych w układach złożonych z substancji aktywnej (z II lub IV klasy BCS) i sacharydu modyfikowanego w różnych warunkach temperatury i ciśnienia, jak również określeniem wpływu matrycy cukrowej na kinetykę różnego typu izomeryzacji APIs (tautomeryzacji, przemian cis-trans, czy też enancjomeryzacji) oraz populację izomerów w danych warunkach termodynamicznych.
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku typu post doc należało będzie przede wszystkim prowadzenie wysokociśnieniowych pomiarów dielektrycznych na mieszaninach binarnych API-sacharyd modyfikowany, a także badań z wykorzystaniem innych metod spektroskopowych. Będzie on również zobowiązany do przygotowywania na podstawie wyników przeprowadzonych badań raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 15.12.2019 r., 23:59
Forma składania ofert: pocztą/pocztą elektroniczną


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 40
Oświadczenie RODO