Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na funkcję Kierownika
Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego zgodny z zakresem działania jednostki.
 2. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.
 3. Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy.


II. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 1. Mają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nie były karane karą dyscyplinarną lub nie zostały wszczęte wobec nich postępowania, o których mowa w Dziale VII Rozdział I Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


III. Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:

 1. Podanie wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki określone w pkt II.
 2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, w tym pracy naukowo-badawczej.
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
 4. Spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę SUM.
 5. Informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.
 6. Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs.
 7. Deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 8. Informację o zamiarze dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenia pełnienia funkcji kierownika: instytutu, katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium, centrum, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego SUM.
 11. Ewentualne referencje lub opinie.


Kandydat, który dotychczas pełnił w SUM funkcję stanowiącą przedmiot postępowania konkursowego może przedłożyć wyłącznie podanie, o którym mowa w pkt II ppkt 1 wskazując, że pozostałe wymagane ogłoszeniem dokumenty znajdują się w aktach osobowych Uczelni.

Kandydat o którym mowa wyżej może dodatkowo złożyć wraz z podaniem inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika (certyfikaty, świadectwa itp.), a nieznajdujące się w aktach osobowych.


IV. Termin przyjmowania zgłoszeń do 10.02.2021 r.
(decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)


V. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania do 09.04.2021 r.


Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu", imię i nazwisko, adres do korespondencji. Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

Kandydat wybrany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez Rektora. W przypadku braku akceptacji przez Rektora kandydata wyłonionego przez Komisję, Rektor może zarządzić ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego. Kandydatom nie przysługuje roszczenie o powierzenie funkcji.

W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, powołanie na funkcję kierownika jednostki organizacyjnej będzie możliwe jedynie w przypadku przystąpienia i wygrania konkursu otwartego na stanowisko nauczyciela akademickiego w jednostce organizacyjnej, której ogłoszenie dotyczy, zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Pobierz

[Przesłane przez: Magdalena Sołtys]

 

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na funkcję Kierownika
Zakładu Parazytologii

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora zgodny z zakresem działania jednostki.
 2. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.
 3. Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy.


II. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 1. Mają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nie były karane karą dyscyplinarną lub nie zostały wszczęte wobec nich postępowania, o których mowa w Dziale VII Rozdział I Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


III. Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:

 1. Podanie wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki określone w pkt II.
 2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, w tym pracy naukowo-badawczej.
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
 4. Spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę SUM.
 5. Informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.
 6. Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs.
 7. Deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 8. Informację o zamiarze dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenia pełnienia funkcji kierownika: instytutu, katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium, centrum, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego SUM.
 11. Ewentualne referencje lub opinie.


Kandydat, który dotychczas pełnił w SUM funkcję stanowiącą przedmiot postępowania konkursowego może przedłożyć wyłącznie podanie, o którym mowa w pkt II ppkt 1 wskazując, że pozostałe wymagane ogłoszeniem dokumenty znajdują się w aktach osobowych Uczelni.

Kandydat o którym mowa wyżej może dodatkowo złożyć wraz z podaniem inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika (certyfikaty, świadectwa itp.), a nieznajdujące się w aktach osobowych.


IV. Termin przyjmowania zgłoszeń do 10.02.2021 r. (decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

V. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania do 09.04.2021 r.


Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu", imię i nazwisko, adres do korespondencji. Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )


Kandydat wybrany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez Rektora. W przypadku braku akceptacji przez Rektora kandydata wyłonionego przez Komisję, Rektor może zarządzić ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego. Kandydatom nie przysługuje roszczenie o powierzenie funkcji.

W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, powołanie na funkcję kierownika jednostki organizacyjnej będzie możliwe jedynie w przypadku przystąpienia i wygrania konkursu otwartego na stanowisko nauczyciela akademickiego w jednostce organizacyjnej, której ogłoszenie dotyczy, zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Pobierz

[Przesłane przez: Magdalena Sołtys]

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.02.2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl


Wymagania:

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn zm.).

oraz

 1. posiada dyplom lekarza,
 2. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza,
 3. posiada ukończony przynajmniej czwarty rok kształecenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 4. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 5. posiada dorobek naukowy- publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji MNiSW > 10,
 6. posiada komunikatywną znajomość języka angielskiego,
 7. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.


Wymagane dokumenty:

 1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. plan rozwoju naukowego,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).


Wymagane oświadczenia:

 1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 3. oświadczenie o:
  a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
  c) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko asystent badawczo-dydaktycznego
w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach"

osobiście lub drogą pocztową

do dnia 24.02.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów)

w Kancelarii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel. kontaktowe: 32 20-83-523, 32 20 83 686.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako
podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

 

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Pobierz

[Przesłane przez: Ewa Wola]

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Klinice Anestezjologii i intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.02.2021 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl

Wymagania:
do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 
z późn zm.).

oraz

posiada dyplom lekarza,
posiada prawo wykonywania zawodu lekarza,
posiada specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii lub jest w trakcie specjalizacji,
wykazuje zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych
posiada dorobek naukowy- publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji MNiSW > 10
w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.


Wymagane dokumenty:

pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych,
plan rozwoju naukowego,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

oświadczenie o:
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu z pełni praw publicznych,
nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Klinice Anestezjologii i intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach”

osobiście lub drogą pocztową
do dnia 24.02.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów)
w Kancelarii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel. kontaktowe: 32 20-83-523, 32 20 83 686.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako 
podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
(podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu 
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego 
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

Pobierz

 

[Przesłane przez: Martyna Misztal- Rząca]

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej
Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.02.2021 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl
Wymagania:
do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 
z późn zm.).

oraz

posiada dyplom lekarza dentysty,
posiada prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
wykazuje zainteresowania działalnością naukową,
posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej,
posiada znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
posiada dorobek naukowy - publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji MNiSW > 30,
w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
plan rozwoju naukowego,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
oświadczenie o:
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu z pełni praw publicznych,
nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej
Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu”

osobiście lub drogą pocztową
do dnia 21.02.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów)
w Kancelarii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel. kontaktowe: 32 20-83-570, 32 20 83 645.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako 
podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
(podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu 
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego 
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

Pobierz

[Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych,
Angiologii i Medycyny Fizykalnej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.02.2021 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl
Wymagania:
do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 
z późn zm.).

oraz

posiada dyplom lekarza,
posiada prawo wykonywania zawodu lekarza,
posiada stopień doktora nauk medycznych lub jest słuchaczem Studium Doktoranckiego/Szkoły Doktorskiej,
posiada specjalizację z chorób wewnętrznych lub jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych,
posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy klinicznej w dziedzinie chorób wewnętrznych,
posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego lub ratownictwa medycznego z uwzględnieniem zagadnień chorób wewnętrznych,
posiada znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
posiada dorobek naukowy z uwzględnieniem tematyki chorób wewnętrznych, medycyny fizykalnej i angiologii - publikacje z punktacją IF > 7 lub o łącznej punktacji MNiSW > 250,
w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
plan rozwoju naukowego,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).
Wymagane oświadczenia:
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
oświadczenie o:
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu z pełni praw publicznych,
nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych,
Angiologii i Medycyny Fizykalnej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu”

osobiście lub drogą pocztową
do dnia 21.02.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów)
w Kancelarii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel. kontaktowe: 32 20-83-570, 32 20 83 645.

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako 
podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
(podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu 
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego 
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

Pobierz

[Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na funkcję Kierownika

Zakładu Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia
Katedry Zdrowia Środowiskowego

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

 

I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora zgodny z zakresem działania jednostki.
 2. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.
 3. Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy.

II. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 1. Mają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nie były karane karą dyscyplinarną lub nie zostały wszczęte wobec nich postępowania, o których mowa w Dziale VII Rozdział I Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

III. Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:

 1. Podanie wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki określone w pkt II.
 2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, w tym pracy naukowo-badawczej.
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
 4. Odpis dyplomu specjalisty – jeżeli posiada.
 5. Spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę SUM.
 6. Informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.
 7. Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs.
 8. Deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 9. Informację o zamiarze dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 10. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 11. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenia pełnienia funkcji kierownika: instytutu, katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium, centrum, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego SUM.
 12. Ewentualne referencje lub opinie.

Kandydat, który dotychczas pełnił w SUM funkcję stanowiącą przedmiot postępowania konkursowego może przedłożyć wyłącznie podanie, o którym mowa w pkt II ppkt 1 wskazując, że pozostałe wymagane ogłoszeniem dokumenty znajdują się w aktach osobowych Uczelni.

Kandydat o którym mowa wyżej może dodatkowo złożyć wraz z podaniem inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika (certyfikaty, świadectwa itp.), a nieznajdujące się w aktach osobowych.

IV. Termin przyjmowania zgłoszeń do 26.01.2021 r.
(decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

V. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania do 28.02.2021 r.


Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na funkcję Kierownika Zakładu Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia Katedry Zdrowia Środowiskowego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu", imię i nazwisko, adres do korespondencji. Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

Kandydat wybrany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez Rektora. W przypadku braku akceptacji przez Rektora kandydata wyłonionego przez Komisję, Rektor może zarządzić ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego. Kandydatom nie przysługuje roszczenie o powierzenie funkcji.

W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, powołanie na funkcję kierownika jednostki organizacyjnej będzie możliwe jedynie w przypadku przystąpienia i wygrania konkursu otwartego na stanowisko nauczyciela akademickiego w jednostce organizacyjnej, której ogłoszenie dotyczy, zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Do pobrania - Konkurs

 

[Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]

 

Oferta Pracy Nr  2/2021 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:

 • samodzielny referent

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Centrum Dydaktyki

40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15

 

Rodzaj umowy:

 • umowa o pracę na czas określony - ZASTĘPSTWO

 

Wymiar czasu pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy

 

Opis stanowiska pracy :

 • prowadzenie spraw związanych z dydaktyką realizowaną w języku angielskim, w tym korespondencji w języku angielskim,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach studentów,
 • przygotowywanie korespondencji z jednostkami Uczelni,

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w trudnych, często awaryjnych sytuacjach, dyspozycyjność, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
 • Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu)

* * Ofertywraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.01.2021 r. 

 

Pobierz

Oferta Pracy Nr  1/2021

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:

 • samodzielny referent

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Dział Zaopatrzenia

40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15

 

Rodzaj umowy:

 • umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony

 

Wymiar czasu pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy

 

Opis stanowiska pracy :

 • analiza i wycena zapotrzebowań przesyłanych do Działu Zaopatrzenia przez jednostki organizacyjne SUM,
 • sporządzenie dokumentów w procesie realizacji zamówień,
 • analiza ofert materiałowych,
 • przygotowywanie wniosków przetargowych do Działu Zamówień Publicznych na podstawie składanych zapotrzebowań;
 • opracowywanie i zawieranie umów z Wykonawcami,
 • terminowa realizacja zapotrzebowań,
 • terminowe opracowywanie faktur.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o Finansach Publicznych,
 • obsługa pakietu MS Office,
 • doświadczenie w realizacji zamówień,
 • bardzo dobra organizacja własnej pracy, terminowość oraz dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
 • Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu)

* * Ofertywraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.01.2021 r. 

 

Pobierz

 

Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

Konkurs na pierwsze stanowisko: asystenta dydaktycznego
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Data ogłoszenia konkursu: 13.10.2020 r.
Termin składania ofert : 13.11.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 24.11.2020 r.
Liczba kandydatów: 2
Pozytywnie zaopiniowano kandydatkę: mgr Martę Wawrzkiewicz
Uzasadnienie: kandydatka spełnia wymogi określone warunkami konkursu. Komisja Konkursowa rekomenduje Panią mgr Martę Wawrzkiewicz do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

Informacja o wynikach konkursu

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

Konkurs na drugie stanowisko: asystenta dydaktycznego
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Data ogłoszenia konkursu: 13.10.2020 r.
Termin składania ofert : 13.11.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 01.12.2020 r.
Liczba kandydatów: 2
Pozytywnie zaopiniowano kandydatkę: mgr Martę Wadelik
Uzasadnienie: kandydatka spełnia wymogi określone warunkami konkursu. Komisja Konkursowa rekomenduje Panią mgr Martę Wadelik do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.01.2021 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl
Wymagania:
do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85
z późn zm.).

oraz
1. posiada dyplom lekarza,
2. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza,
3. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych,
4. posiada specjalizację z położnictwa i ginekologii,
5. jest autorem lub współautorem co najmniej 20 publikacji w czasopismach recenzowanych posiadających IF- w tym 5 publikacji mieszczących się w najwyższym kwartylu czasopism w danej specjalności lub w dotychczasowym dorobku naukowym posiada publikacje
o łącznym IF co najmniej 40 lub IF minimum 20, w tym 5 publikacji mieszczących się
w najwyższym kwartylu czasopism w danej specjalności lub jest autorem lub współautorem publikacji naukowych, za które uzyskano sumarycznie co najmniej 800 pkt MNiSW, zgodnie z rokiem ich wydania, oraz posiada udokumentowana działalność dydaktyczną i organizacyjną,
6. posiada udokumentowana działalność w zakresie kierowania zespołem badawczym,
7. jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym lub senior autorem
w 10 publikacjach w czasopismach recenzowanych posiadających IF,
8. pełnił obowiązki promotora lub promotora pomocniczego w przynajmniej dwóch przewodach/postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, w tym co najmniej jeden przewód/postepowanie zostało zakończone nadaniem stopnia,
9. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.


Wymagane dokumenty:

1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:
1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
3. oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na stanowisko profesora SUM badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Klinice Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach”

osobiście lub drogą pocztową
do dnia 18.01.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów)
w Kancelarii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel. kontaktowe: 32 20-83-549, 32 20 83 544.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

Do pobrania

[Przesłano przez: Ewa Wola]

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.