Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.Stanowisko: samodzielny referent ( DS. REALIZACJI INWESTYCJI)
Rodzaj umowy: na okres próbny a następnie określony
Liczba etatów: 1 etat
Do głównych zadań należeć będzie:
• Obsługa formalno-administracyjna procesu inwestycyjnego po stronie inwestora,
w tym kontakty z Organami Administracji Państwowej i Nadzoru Budowlanego,
• Weryfikacja dokumentacji technicznej,
• Bieżąca współpraca z Projektantami, Wykonawcami Robót, Inspektorami Nadzoru,
• Prowadzenie procesów inwestycyjnych przydzielonych do realizacji zadań w pełnym zakresie
(przekazanie placów budów, kontrola postępu prac, uczestnictwo w odbiorze prac,
rozliczenie zadania),
• Przygotowywanie programów funkcjonalno-użytkowych, kosztorysów,

Wymagania konieczne:
• Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, budowlane lub pokrewne,
• Minimum 3 letnie doświadczenie przy przygotowywaniu, koordynacji i w uczestnictwie
w projektach inwestycyjnych,
• Umiejętność sporządzania programów funkcjonalno-użytkowych dla planowanych prac
budowlanych i projektowych,
• Praktyczna znajomość Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
| oraz procedur administracyjnych,
• Obsługa pakietu MS Office, programów kosztorysowych NORMA i ZUZIA, programu
projektowego Auto-Cad (w podstawowym zakresie),
• Analityczny sposób myślenia,

Wymagania preferowane:

• Uprawnienia budowlane (lub w trakcie),
• Doświadczenie w pracy w Dziale Inwestycji, Dziale Technicznym czy w przy przygotowaniu
inwestycji sektora finansów publicznych,
• Realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE.
Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ prosimy składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 września 2020 r.

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon] 

Oferta 27

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Klinice Radioterapii Katedry Onkologii i Radioterapii
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

 

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.10.2020 r.

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn zm.).


Wymagania kwalifikacyjne:

 1. dyplom lekarza,
 2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 3. specjalizacja z radioterapii onkologicznej,
 4. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 5. dorobek naukowy - publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji MNiSW > 10,
 6. wymagania dodatkowo punktowane (ale nie konieczne): doświadczenie dydaktyczne, wystąpienia na zjazdach, konferencjach, publikacje w recenzowanych czasopismach medycznych, rozdziały w podręcznikach, znajomość innych języków obcych,
 7. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. plan rozwoju naukowego,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:

 1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 3. oświadczenie o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 
Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na dwa stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego
w Klinice Radioterapii Katedry Onkologii i Radioterapii
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu"

do dnia 14.10.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów),

drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do15:30, tel. kontaktowe: 32 20-83-570, 32 20 83 645.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane .

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu.

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

 

[Przesłano przez: Katarzyna Mika] 

Oferta

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej,
Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

 

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.10.2020 r.

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn zm.).


Wymagania kwalifikacyjne:

 1. tytuł zawodowy magistra zdrowia publicznego,
 2. tytuł zawodowy ratownika medycznego,
 3. doświadczenie dydaktyczne związane z realizacją zajęć w obszarze ratownictwa medycznego,
 4. wykazywanie zainteresowań działalnością naukową i dydaktyczną,
 5. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 6. przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

 

Wymagane oświadczenia:

 1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 3. oświadczenie o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 
Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej,
Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu"

do dnia 14.10.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów),

drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do15:30, tel. kontaktowe: 32 20-83-570, 32 20 83 645.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane .

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu.

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

 

[Przesłano przez: Katarzyna Mika] 

Oferta

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej,
Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

 

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.10.2020 r.

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn zm.).


Wymagania kwalifikacyjne:

 1. dyplom lekarza,
 2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 3. specjalizacja z chirurgii ogólnej lub w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej,
 4. wykazywanie zainteresowań działalnością naukową i dydaktyczną,
 5. znajomość przynajmniej jednego z języków nowożytnych,
 6. dorobek naukowy - publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji MNiSW ≥ 10,
 7. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. plan rozwoju naukowego,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:

 1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 3. oświadczenie o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 
Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej,
Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu"

do dnia 14.10.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów),

drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do15:30, tel. kontaktowe: 32 20-83-570, 32 20 83 645.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane .

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu.

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

 

[Przesłano przez: Katarzyna Mika] 

Oferta

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- samodzielny referent

Miejsce wykonywania pracy:
Sekcja ds. Rozwoju Naukowego Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej, biuro przy Wydziale Nauk Farmaceutycznych, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec

Rodzaj umowy:
- umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy

Opis stanowiska pracy :
1) prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne, nauki farmaceutyczne oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat i rozliczeń finansowych za te postępowania,
2) obsługa Rad nadających stopnie w SUM w zakresie prowadzonych przez pracownika spraw oraz Komisji powołanych w tych postępowaniach,
3) realizacja działań związanych z zabezpieczeniem warunków do wypisywania i wydawania druków dyplomów doktora oraz doktora habilitowanego,
4) przygotowywania projektów decyzji, umów, porozumień i innych dokumentów, w tym wewnętrznych aktów prawnych Uczelni w zakresie spraw realizowanych merytorycznie przez Sekcję,
5) sprawozdawczość w ramach realizacji zadań w zakresie przekazywanych informacji do systemu POL-on, BIP, Płatnik.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, preferowane kierunki: administracja publiczna, prawo,
- co najmniej dwuletni staż pracy w instytucji/-ach, gdzie kandydat/-ka realizował/-a postępowania administracyjne,
- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, rzetelność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:
- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
- Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 września 2020 r.

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon] 

Oferta 26

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- Pracownik gospodarczy

Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zabrzu,
- ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze,

Rodzaj umowy:
- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy

Opis stanowiska pracy :
- utrzymywanie w porządku i czystości dróg, placów wewnętrznych, trawników, alejek
i chodników,
- dbanie o należyty wygląd i utrzymywanie dobrego stanu terenów zielonych, klombów
i rabat.

Wymagania:
- wykształcenie minimum zawodowe.

Wymagane dokumenty:
- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
- Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20 września 2020 r.

[Przesłano przez: Anna Frąc] 

Oferta 25

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- Sprzątaczka

Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zabrzu,
- ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze,

Rodzaj umowy:
- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Wymiar czasu pracy:
- niepełny wymiar czasu pracy tj. ¾ etatu

Opis stanowiska pracy :
- sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń

Wymagania:
- wykształcenie minimum zawodowe.

Wymagane dokumenty:
- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
- Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20 września 2020 r.

[Przesłano przez: Anna Frąc] 

Oferta 24

 

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa stanowiska: stanowisko typu post doc (1 etat)

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (w dyscyplinie nauki fizyczne lub chemiczne) lub dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (w dyscyplinie nauki farmaceutyczne). Stopień musi być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia- wysoka ocena pracy doktorskiej
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej w laboratorium badawczym
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
 • sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, silna motywacja, kreatywność
 • umiejętność i doświadczenie w wykonywaniu pomiarów metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej w ciśnieniu atmosferycznym i podwyższonym, jak i interpretacji uzyskanych wyników badań
 • doświadczenie w prowadzeniu badań spektroskopowych FT-IR (ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań cząsteczkowych, tj. wiązania wodorowe), jak i wykonywania obliczeń opartych na teorii funkcjonałów gęstości (DFT) będzie dodatkowym atutem

Grupa dr hab. Ewy Oziminy-Kamińskiej w ramach realizacji projektu SONATA BIS będzie zajmować się badaniem dynamiki molekularnej oraz kinetyki przejść fazowych w układach złożonych z substancji aktywnej (z II lub IV klasy BCS) i sacharydu modyfikowanego w różnych warunkach temperatury i ciśnienia, jak również określeniem wpływu matrycy cukrowej na kinetykę różnego typu izomeryzacji APIs (tautomeryzacji, przemian cis-trans, czy też enancjomeryzacji) oraz populację izomerów w danych warunkach termodynamicznych.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku typu post doc należało będzie przede wszystkim prowadzenie pomiarów dielektrycznych na substancjach aktywnych i mieszaninach binarnych API-sacharyd modyfikowany, ewentualnie badań/obliczeń z wykorzystaniem innych metod (FT-IR, DFT). Będzie ona również zobowiązana do analizy uzyskanych wyników badań, przygotowywania na ich podstawie raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ

Termin składania ofert: 30.09.2020 r., 23:59

Forma składania ofert: pocztą/pocztą elektroniczną

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na dodatkowe 15 miesięcy, Wynagrodzenie w wysokości 8500 PLN brutto/miesiąc.
W tej kwocie zawarte są pozapłacowe koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne elementy wynagrodzenia finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • List motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem,
 • Curriculum Vitae kandydata,
 • Podpisane oświadczenie RODO stanowiące załącznik do zapytania,
 • Informację o dorobku naukowym (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne),
 • Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • Co najmniej jeden list referencyjny od opiekuna naukowego.

Rekrutacja jest dwustopniowa:

 • Ocena wskazanej powyżej dokumentacji Kandydatów.
 • Rozmowy kwalifikacyjna.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne.
Dokumenty należy składać drogą elektroniczną do dr hab. Ewy Oziminy-Kamińskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/6299-projekt-sum-z-dofinansowaniem-w-ramach-konkursu-narodowego-centrum-nauki-sonata-bis lub kontaktując się z Kierownikiem Projektu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz] 

Oferta 23
Oświadczenie RODO

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- główny specjalista / specjalista
Miejsce wykonywania pracy:
- Dział ds. Bezpieczeństwa Informacji, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
Rodzaj umowy:
- Umowa o pracę na okres próbny a następnie na czas określony
Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy
Opis stanowiska pracy :
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego,
2) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów dokumentów i obiegu,
3) prowadzenie spraw obronnych i wojskowych Uczelni.
4) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.
5) Wykonywanie zadań zleconych przez Koordynatora w zakresie prowadzonych audytów i kontroli, opiniowania dokumentów, prowadzenia rejestrów, wyjaśniania incydentów i naruszeń.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, licencjackie lub inżynierskie
- znajomość kluczowych aktów prawnych z zakresu prawa do prywatności w szczególności: przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o zarządzaniu kryzysowym,
- biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, rzetelność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,
- odporność na stres i pracę pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:
- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
- Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)


* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.09.2020 r. 

 

[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz] 

Oferta 22

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na funkcję Kierownika
Kolegium Szkoły Doktorskiej

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego zgodny z zakresem działania jednostki.
2. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki
i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.
3. Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
4. Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy.

II. Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:
1. Podanie wraz z oświadczeniem, że kandydat spełnia warunki określone w art. 20 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, w tym pracy naukowo-badawczej.
3. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
4. Spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę SUM.
5. Informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.
6. Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs.
7. Deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
8. Informację o zamiarze dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
10. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenia pełnienia funkcji kierownika: instytutu, katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium, centrum, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego SUM.
11. Ewentualne referencje lub opinie.

Kandydat, który dotychczas pełnił w SUM funkcję stanowiącą przedmiot postępowania konkursowego może przedłożyć wyłącznie podanie, o którym mowa w pkt II ppkt 1 wskazując, że pozostałe wymagane ogłoszeniem dokumenty znajdują się w aktach osobowych Uczelni.
Kandydat o którym mowa wyżej może dodatkowo złożyć wraz z podaniem inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika (certyfikaty, świadectwa itp.), a nieznajdujące się w aktach osobowych.

III. Termin przyjmowania zgłoszeń do 09.09.2020 r.
(decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

IV. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania do 30.09.2020 r.


Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na funkcję Kierownika Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach”, imię i nazwisko, adres do korespondencji. Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

Kandydat wybrany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez Rektora. W przypadku braku akceptacji przez Rektora kandydata wyłonionego przez Komisję, Rektor może zarządzić ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego. Kandydatom nie przysługuje roszczenie o powierzenie funkcji.

W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, powołanie na funkcję kierownika jednostki organizacyjnej będzie możliwe jedynie
w przypadku przystąpienia i wygrania konkursu otwartego na stanowisko nauczyciela akademickiego w jednostce organizacyjnej, której ogłoszenie dotyczy, zgodnie z art. 119 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Konkurs

 

[Przesłano przez: Magdalena Sołtys]

Miejsce pracy:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Centrum Transferu Technologii
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny a następnie określony

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Stanowisko: specjalista w ramach projektu „Childhood ALL in Poland (CALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children" nr umowy o dofinansowanie nr 2019/ABM/01/00069-00

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe II stopnia, profil wykształcenia kierunki społeczno-ekonomiczne, medycyna, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo lub kierunki pokrewne,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania pożądane:

  • minimum 3 lata doświadczenia w obszarze badania kliniczne lub farmacja,
  • praktyczna wiedza z zakresu realizacji badań klinicznych,

Zakres obowiązków:

  • przygotowanie i aktualizacja wniosków niezbędnych do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń na prowadzenie badania zgodnie z dobrą praktyka kliniczną, ustawą prawo farmaceutyczne, ustawą o wyrobach medycznych, rozporządzeniami wykonawczymi oraz właściwym prawem unijnym
  • występowanie przed Komisją Bioetyczną oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji badania
  • koordynowanie prac związanych z zapewnieniem systemu jakości dla badania, w tym wdrożenie standardowych procedur postępowania w kluczowych obszarach
  • doradztwo merytoryczne i eksperckie w zakresie prowadzonego badania i realizowanego protokołu badania
  • prowadzenie korespondencji merytorycznej z organem kompetentnym oraz właściwą Komisją Bioetyczną
  • informowanie o zdarzeniach niepożądanych w ramach przewidzianych w prawie terminów oraz zgodnie z systemem bezpieczeństwa, uwzględniając tworzenie rocznego raportu bezpieczeństwa DSUR (Development Safety Update Raport)
  • koordynowanie prac badań klinicznych zgodnie z wymogami prawnymi, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia oceny klinicznej wyrobu medycznego i produktu leczniczego
  • doskonalenie procedur związanych z prowadzeniem badań klinicznych w celu zapewnienia jak najwyższej efektywności pracy przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymogów związanych z prowadzeniem badań klinicznych
  • nadzór nad kluczowymi procesami związanymi z uczestniczeniem pacjenta w badaniu klinicznym (świadoma zgoda, proces włączania pacjenta do badania itp.)
  • weryfikacja zgodności prowadzonego badania klinicznego z normami jakościowymi, w tym ISO 14155, ICH GCP, protokołem badania oraz przepisami prawa
  • przeprowadzenie wizyt inicjujących, monitorujących i zamykających realizację badania klinicznego wraz ze stworzeniem niezbędnych raportów
  • zapewnienie monitorowania badania zgodnie z wytycznymi ISO 14155 i ICH GCP oraz właściwymi przepisami.

 

 

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.09.2020r.

 

[Przesłano przez: Sylwia Rajczakowska] 

Oferta 21
Kwestionariusz osobowy

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na trzecie stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa
i Ginekologii Onkologicznej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.09.2020 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85
z późn zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:

1. dyplom lekarza,
2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
3. specjalizacja z położnictwa i ginekologii lub ukończona rezydentura z położnictwa i ginekologii,
4. specjalizacja z ginekologii onkologicznej,
5. doświadczenie w terapii płodu,
6. doświadczenie w pracy w ośrodku III stopnia referencyjności,
7. wykazywanie zainteresowań działalnością naukową,
8. doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym w Centrum Symulacji Medycznej,
9. biegła znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie,
10. dorobek naukowy - publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji MNiSW > 10,
11. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. plan rozwoju naukowego,
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:
1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
3. oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na trzecie stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa
i Ginekologii Onkologicznej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu”

do dnia 21.09.2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów),

drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do15:30, tel. kontaktowe: 32 20-83-570, 32 20 83 645.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane .
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu.
Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Uczelnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

 

Konkurs

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.