ZASADY NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1881) oraz Zarządzenie Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nr 13/2020 z dnia 30.01.2020 r. (z późn. zm.) w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą prowadzonego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach".

1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Uczelnianej Komisji ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, wniosek w języku polskim zawierający:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą;
b) pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;
c) datę wydania dyplomu;
d) nazwę instytucji, która wydała dyplom;
e) nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;
f) nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom.

2. Wzór wniosku o uzyskanie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

3. Do wniosku dołącza się:
a) dyplom ukończenia studiów,
b) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się oraz czasu trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz zaliczonych przedmiotów i ocen, karty przedmiotów określające efektami uczenia się, indeks lub inny dokument),
c) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację została przyjęta na studia,
d) oświadczenie osoby ubiegającej się o nostryfikację o miejscu i dacie urodzenia.

Dyplom i inne dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wysokość opłaty za postępowanie nostryfikacyjne, zasady i terminy jej wnoszenia, jak również warunki i tryb zwalniania z opłaty określa Zarządzenie Nr 207/2020 z dnia 23.11.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wysokości, zasad wnoszenia oraz warunków i trybu zwalniania z opłaty za przeprowadzanie procesu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Nr konta do wpłat za postępowanie nostryfikacyjne
ING Bank Śląski S.A. o/Katowice
PL 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103
Z podaniem tytułu wpłaty:
- opłata za nostryfikację dyplomu
- imię i nazwisko ………………………………………….

 

Centrum Dydaktyki 

Uczelniana Komisja ds. nostryfikacji dyplomów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu:
mgr Iwona Depta, tel.: 32 500 59 05
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.