Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Zgodnie z art. 86 ust. 1. pkt. 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zobowiązany jest zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki za:

  • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, w przypadku gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
  • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub podejmą studia w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Ponadto, zgodnie z art. 66 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, Uczelnia zwolniona jest z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub uczestnika studiów doktoranckich posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej, będącego jej:

  • dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, wnukiem albo dzieckiem obcym, dla którego ustanowiono opiekę albo dzieckiem obcym w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonkiem,
  • wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/uczestnika studiów doktoranckich powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego - data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.
W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.
Podstawą do zgłoszenia studenta i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.
Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować o:

  1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy,
  2. zmianie danych zawartych we wniosku,
  3. zmianie statusu studenta.

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i ponosząc koszty tego ubezpieczenia.

 


Od 1 stycznia 2013r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie – dzięki systemowi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1016), gdzie kluczową kwestią jest prawidłowe zgłaszanie osób i członków rodzin do ubezpieczenia przez płatników. W związku z tym wszyscy, którzy zgłosili członków swoich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego proszeni są o sprawdzenie czy zostały przekazane poprawne dane o ubezpieczonych (w zgłoszeniach i wyrejestrowaniach) oraz sprawdzenie aktualności danych dotyczących członków rodzin zgłoszonych przez ubezpieczonych. Informacje dotyczące Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców zamieszczone są na stronie
www.nfz.gov.pl
Mamo, Tato! Zgłoś mnie!
Studencie nie oblej egzaminu z eWUŚ

 

 


Poradnik ubezpieczeniowy dla studentów

 PORADNIK UBEZPIECZENIOWY DLA STUDENTÓW   udostępniony przez NFZ

 

 

UBEZPIECZENIE NNW+OC w życiu prywatnym, OC Praktykanta

 

Uwaga studenci!!!

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: https://nnwsum.nordinvest.pl/


Ubezpieczenie NNW i OC Student oraz OC Praktykanta 2020/2021


Uprzejmie informujemy, że w wyniku zawartej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a firmą brokerską Nord Parter Sp. z o.o. umowy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje wszystkim zainteresowanym studentom i doktorantom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczyciel – Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 

Ochrona ubezpieczeniowa:

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroniące m.in. przed skutkami trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci Ubezpieczonego. Ochroną objęte jest również rozpoznanie w okresie ubezpieczenia wybranych rodzajów chorób, nowotworu złośliwego lub AIDS/HIV albo WZW typu B lub C, jak i zwrot kosztów diagnostyki i leczenia poekspozycyjnego ze styczności z wirusem HIV lub WZW A,B,C. Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa zdarzeń powstałych na obszarze całego świata. Ochrona udzielana jest całodobowo, w tym podczas praktyk i wakacji.

Ochrona ubezpieczeniowa może być także rozszerzona o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej praktykanta. Zakres obejmuje szkody związane z czynnościami życia prywatnego szkody związane z praktykami studenckimi, w tym szkody wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy, udzielania świadczeń zdrowotnych lub przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych oraz zakażeń.

Ubezpieczenie obejmuje następstwa wypadków i zdarzeń powstałe na Uczelni jak i terenie całego świata. Natomiast OC praktykanta obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności medycznych w trakcie praktyk.

Zakres terytorialny ochrony w ramach ubezpieczenia:

  • OC w życiu prywatnym obejmuje cały świat, z wyłączeniem szkód powstałych na terytoriach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii,
  • OC praktykanta obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem limitu 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na jednego ubezpieczonego dla szkód powstałych na terytoriach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

Dodatkowo istnieje możliwość wyboru wariantu rozszerzonego o konsultacje prawne. Ubezpieczenie asysty prawnej zapewnia organizację i pokrycie kosztów świadczenia Ubezpieczonemu usług asysty prawnej związanych z jego życiem prywatnym.

Ochrona w zakresie ubezpieczenia OC jest udzielana całodobowo. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.

Ubezpieczenie dostępne jest w kilku wariantach cenowych w zależności od zakresu ochrony:

SUMA UBEZPIECZENIA
WARIANTY Wariant A
NNW: 26.000,00 zł
OC i OC praktykanta: 50.000,00 zł
Wariant B
NNW: 45.000,00 zł
OC i OC praktykanta: 100.000,00 zł
Wariant INNW 40,00 zł 70,00 zł
Wariant IINNW + OC w życiu prywatnym + OC praktykanta 55,00 zł 93,00 zł
Wariant IINNW + OC w życiu prywatnym + OC praktykanta + asysta prawna 62,00 zł 100,00 zł

Pełna treść oferty ubezpieczenia dostępna jest tutaj. OWU NNW i OC znajdują się tutaj i tutaj. Tabela norm uszczerbku na zdrowiu tutaj.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jakkolwiek studenci mający przystąpić w bieżącym roku akademickim do praktyk mogą być zobowiązani do przedstawienia dowodu zawarcia ubezpieczenia NNW lub OC praktykanta. Biorąc pod uwagę atrakcyjny poziom cenowy oraz gwarantowany zakres ochrony ubezpieczeniowej zachęcamy do ubezpieczenia się już teraz!

Ważna informacja: - Ubezpieczyciel potwierdził, iż ochrona w zakresie NNW obejmuje zdarzenia podczas świadczenia przez studentów wolontariatu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowejhttps://nnwsum.nordinvest.pl/

 

Jak się ubezpieczyć?

Przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://nnwsum.nordinvest.pl/

Student po wprowadzeniu danych do formularza (imię, nazwisko, PESEL, organizacja polecająca) i wyrażeniu zgód zostanie przekierowany na podstronę wskazującą odnośnik do platformy InterRisk oraz numery ofert. Student powinien przejść na platformę InterRisk i wskazać numer oferty, którą wybrał.

Przewodnik dotyczący platformy InterRisk znajduje się tutaj. Po przejściu przez formularz i opłaceniu składki na adres e-mail wskazany w formularzu zostaną wysłane dokumenty wskazujące warunki umowy. Imienne certyfikaty będą wystawiane przez Ubezpieczyciela i rozsyłane co najmniej raz w tygodniu do studentów. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając swoje imię i nazwisko, PESEL oraz wydział.

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.