Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Zgodnie z art. 86 ust. 1. pkt. 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zobowiązany jest zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki za:

 • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, w przypadku gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub podejmą studia w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Ponadto, zgodnie z art. 66 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, Uczelnia zwolniona jest z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub uczestnika studiów doktoranckich posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej, będącego jej:

 • dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, wnukiem albo dzieckiem obcym, dla którego ustanowiono opiekę albo dzieckiem obcym w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonkiem,
 • wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/uczestnika studiów doktoranckich powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego - data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.
W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.
Podstawą do zgłoszenia studenta i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.
Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować o:

 1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy,
 2. zmianie danych zawartych we wniosku,
 3. zmianie statusu studenta.

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i ponosząc koszty tego ubezpieczenia.

 


Od 1 stycznia 2013r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie – dzięki systemowi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1016), gdzie kluczową kwestią jest prawidłowe zgłaszanie osób i członków rodzin do ubezpieczenia przez płatników. W związku z tym wszyscy, którzy zgłosili członków swoich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego proszeni są o sprawdzenie czy zostały przekazane poprawne dane o ubezpieczonych (w zgłoszeniach i wyrejestrowaniach) oraz sprawdzenie aktualności danych dotyczących członków rodzin zgłoszonych przez ubezpieczonych. Informacje dotyczące Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców zamieszczone są na stronie
www.nfz.gov.pl
Mamo, Tato! Zgłoś mnie!
Studencie nie oblej egzaminu z eWUŚ

 

 


Poradnik ubezpieczeniowy dla studentów

 PORADNIK UBEZPIECZENIOWY DLA STUDENTÓW   udostępniony przez NFZ

 

 

UBEZPIECZENIE NNW+OC w życiu prywatnym, OC Praktykanta

 

 

Szanowni Studenci i Doktoranci,

Z uwagi na często spotykany brak rejestracji formularzy z Państwa Strony przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego ubezpieczenie, niezbędnym jest po dokonaniu płatności wysłanie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
Ponadto, z uwagi na fakt, iż wiadomości z certyfikatami częstokroć sortowane są w folderze SPAM-u, uprzejmie informujemy, że:
1. Student/Doktorant po prawidłowym wysłaniu formularza powinien otrzymać wiadomość zwrotną. W przypadku jej nieotrzymania powinien przesłać zgłoszenie ponownie.
2. Jeżeli w ciągu 10 dni Student/Doktorant nie otrzyma certyfikatu, powinien sprawdzić folder spam na swojej skrzynce pocztowej.


[Przesłano przez: Alicja Gawron]

 


 

 

Studenci i Doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Ubezpieczenie NNW i OC Student oraz OC Praktykanta 2018/2019

 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zawartej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a firmą brokerską Nord Parter Sp. z o.o. umowy,  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  oferuje wszystkim zainteresowanym studentom i doktorantom Śląskiego  Uniwersytetu Medycznego w Katowicach możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Najważniejsze informacje:

Ubezpieczyciel – Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ochrona ubezpieczeniowa:

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroniące przed skutkami trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci, zawierane na czas roku akademickiego oraz wakacji. Ochrona ubezpieczeniowa rozszerzona jest o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje następstwa wypadków i zdarzeń powstałe na Uczelni jak i terenie całego świata. Ubezpieczenie adresowane jest do wszystkich studentów Uczelni oraz doktorantów.

Ubezpieczenie obowiązuję od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku

(w przypadku zawarcia umowy z datą do 31 grudnia 2018 roku, ubezpieczenie obejmuje również szkody powstałe po 1 października 2018 roku).

Dodatkowo istnieje możliwość wyboru opcji z ubezpieczeniem OC praktykanta w zakresie podstawowym obejmującym szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności medycznych w trakcie praktyk oraz rozszerzonym o konsultacje prawne.

Ubezpieczenie dostępne jest w kilku wariantach cenowych w zależności od zakresu ochrony:

Wariant ubezpieczenia

Jednorazowa, roczna składka

Wariant I

Ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia 26.000,00 zł

OC w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia 20.000,00 zł

40,00 zł

Wariant II

Ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia 26.000,00 zł  

OC w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia 20.000,00 zł

OC praktykanta podstawowe z sumą ubezpieczenia 50.000,00 zł

40,00 zł 

+ 50,00 zł

Wariant III

Ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia 26.000,00 zł 

OC w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia 20.000,00 zł

OC praktykanta rozszerzone z sumą ubezpieczenia 50.000,00 zł

Konsultacje prawne z sumą ubezpieczenia 10.000,00 zł 

40,00 zł

+ 60,00 zł


Ulotka zawierająca szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony dostępna jest tutaj.

Karta ubezpieczenia NNW i OC Student znajduje się tutaj i tutaj, a karta NNW praktykanta tutaj.

Wzór certyfikatu zawarcia umowy tutaj. Zostanie on wydany po opłaceniu składki.

OWU NNW  i OC znajdują się tutaj i tutaj a dodatkowe postanowienia tutaj.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ubezpieczenie jest jednak wymagane od studentów mających w tym roku akademickim praktyki. Biorąc pod uwagę atrakcyjny poziom cenowy oraz gwarantowany zakres ochrony ubezpieczeniowej zachęcamy do ubezpieczenia się już teraz!

Jak się ubezpieczyć?

Formuła ubezpieczenia odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą poniższego formularza.

W pierwszym kroku należy wykonać przelew składki na konto ubezpieczyciela, następnie przesłać potwierdzenie przelewu wraz z danymi osoby ubezpieczonej i uposażonej za pomocą formularza poniżej. Po weryfikacji zgłoszenia zostanie wygenerowany certyfikat potwierdzający ubezpieczenie, który zostanie wysłany na podany w zgłoszeniu adres e-mail maksymalnie do 10 dni.

Wykonaj poniższe kroki, aby się ubezpieczyć:

 1. Przelew za ubezpieczenie NNW i OC Student (internetowy bądź w placówce banku/poczty) w kwocie 40,00 zł na rachunek 65 1240 6960 7170 0001 2031 2393 wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko, PESEL oraz numer polisy  A-A NR 312393 np.:
  Jan Kowalski, PESEL 01234567, polisa  A-A NR 312393
  Odbiorca przelewu:
  InterRisk TU S.A. VIG Oddział Katowice, 40-008 Katowice, ul. Warszawska 58.
 2. Przelew za ubezpieczenie OC praktykanta (internetowy bądź w placówce banku/poczty) w kwocie 50,00 zł lub 60 zł na rachunek 38 1240 6960 7170 0001 2031 2394 wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko, PESEL oraz numer polisy  A-A NR 312394 np.:
  Jan Kowalski, PESEL 01234567, polisa  A-A NR 312394.
  Odbiorca przelewu:
  InterRisk TU S.A. VIG Oddział Katowice, 40-008 Katowice, ul. Warszawska 58.
 1. Uzyskaj elektroniczne potwierdzenie ubezpieczenia i wpis na listę ubezpieczonych, wypełniając poniższy formularz. Po sprawdzeniu danych elektroniczne potwierdzenie zostanie przesłane na wskazany adres e-mail.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając swoje imię i nazwisko, PESEL oraz wydział

 

 

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu ubezpieczenia :

 1. Ulotka informacyjna
 2. Postanowienia załącznik 1
 3. Karta produktu NNW
 4. Karta produktu OC w życiu prywatnym
 5. Karta produktu OC praktykanta
 6. NNW,OC - CERTYFIKAT
 7. OC praktykanta – CERTYFIKAT OC PODSTAWOWE
 8. OC praktykanta – CERTYFIKAT OC ROZSZERZONE
 9. OWU OC w Życiu Prywatnym
 10. OWU EDU PLUS

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.