EFRR loga 

TERMOMODERNIZACJA WZP

„Termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18”

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z funduszu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, PODDZIAŁANIE 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI, RPO WSL 2014-2020

Informacje o projekcie

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.03.03-24-0741/17-00 została podpisana w dniu 24.09.2018.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18.

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej budynku Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. Działania podjęte przez Beneficjenta przyczynią się również do zmniejszenia poboru energii cieplnej, a tym samym poprawy środowiska naturalnego. Inwestycja będzie miała realny wpływ na podniesienie komfortu użytkowania budynku.

W ramach inwestycji zaplanowano: wykonanie niezbędnych prac demontażowych i wyburzeniowych, wymianę i renowację stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji poziomych i pionowych, wykonanie izolacji termicznych ścian, stropów oraz dachu, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, w tym solarnej (dla wytwarzania c.w.u.), c.o. i wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej.

Wartość projektu brutto:                                         6 041 415,17 zł

w tym:

  •          dofinansowanie                              1 402 423,91 zł
  •          wkład własny                                    4 638 991,26 zł