image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Zgodnie z art. 86 ust. 1. pkt. 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1793, z późn. zm.) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zobowiązany jest zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki za:

 • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, w przypadku gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub podejmą studia w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Ponadto, zgodnie z art. 66 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, Uczelnia zwolniona jest z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub uczestnika studiów doktoranckich posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej, będącego jej:

 • dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, wnukiem albo dzieckiem obcym, dla którego ustanowiono opiekę albo dzieckiem obcym w ramach rodziny zastępcze, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli się kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonkiem,
 • wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/uczestnika studiów doktoranckich powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego - data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.
W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.
Podstawą do zgłoszenia studenta i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.
Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować o:

 1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy,
 2. zmianie danych zawartych we wniosku,
 3. zmianie statusu studenta.

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i ponosząc koszty tego ubezpieczenia.

 


Od 1 stycznia 2013r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie – dzięki systemowi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1016), gdzie kluczową kwestią jest prawidłowe zgłaszanie osób i członków rodzin do ubezpieczenia przez płatników. W związku z tym wszyscy, którzy zgłosili członków swoich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego proszeni są o sprawdzenie czy zostały przekazane poprawne dane o ubezpieczonych (w zgłoszeniach i wyrejestrowaniach) oraz sprawdzenie aktualności danych dotyczących członków rodzin zgłoszonych przez ubezpieczonych. Informacje dotyczące Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców zamieszczone są na stronie
www.nfz.gov.pl
Mamo, Tato! Zgłoś mnie!
Studencie nie oblej egzaminu z eWUŚ

 

 


Poradnik ubezpieczeniowy dla studentów

 PORADNIK UBEZPIECZENIOWY DLA STUDENTÓW   udostępniony przez NFZ

 

 

UBEZPIECZENIE NNW+OC w życiu prywatnym

Studenci i Doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zawartej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a firmą brokerską Nord Parter Sp.z o.o., umowy, studenci i doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubezpieczenia się na korzystnych warunkach od:

 • następstw niebezpiecznych wypadków (NNW)
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC).

Najważniejsze informacje:

 • Ubezpieczyciel – Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 • Ochrona ubezpieczeniowa: od 01.10.2016r. do 30.09.2017 r. - warunkiem jest opłacenie składki w terminie do 31.12.2016r.
 • Składka:

Ogółem do zapłaty za ryzyko NNW+OC za 1 osobę – 40 zł.

 • Suma ubezpieczenia:

Ubezpieczenie NNW -26 000,00 zł

Ubezpieczenie OC – 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

 • Likwidacja szkód:

Szkody należy zgłaszać poprzez infolinię pod nr telefonu: 22 212 20 12 lub na stronie internetowej https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new.

Przy zgłoszeniu szkody należy podać nr polisy: seria A-A NR 277086

 • Płatność składki:

Płatność składki do dnia 31 grudnia 2016 r.

Jeżeli ubezpieczony opłaci składkę po 31 grudnia 2016 r. ochrona ubezpieczeniowa rozpoczynać się będzie od dnia następnego po opłaceniu składki i trwać będzie do
30 września 2017 r.

 • Sposób płatności:

Wpłata na konto InterRisk TU S.A.: 38 1240 6960 7170 0001 2027 7086

Odbiorca:
InterRisk TU S.A. VIG
Oddział Katowice
ul. Warszawska 58,
40-008 Katowice

W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko oraz nr PESEL ubezpieczonego (studenta/doktoranta) oraz nr polisy seria A-A NR 277086.

Aby uzyskać elektroniczne potwierdzenie ubezpieczenia i wpis na listę ubezpieczonych, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie https://frkat.sum.edu.pl/ubezp/

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu ubezpieczenia poszczególnych limitów dla świadczeń :

Osoby do kontaktu, w zakresie ubezpieczenia, z ramienia Wydziałowych Samorządów Studenckich:

 • Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu - Kamil Okólski 601 504 464 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wydział Lekarski w Katowicach – Michał Smoleński – 509 051 814 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu – Sabina Ryl 606 765 101, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach – Julia Parka 726 102 550 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu – Krzysztof Skorupa 604 168 709 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.