EFRR kolor poziom rgb

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed

Projekt pn. Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed)

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0201/18-00 została zawarta w dniu 28.01.2019 w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń medycznych poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w działalności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz szpitali partnerskich.

Partnerami Projektu są:

  • ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU
  • BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII - SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU-BIAŁEJ
  • CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
  • UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
  • GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia zintegrowanych rozwiązań́ teleinformatycznych, które pozwolą̨ na wspomaganie działalności wszystkich podmiotów medycznych biorących udział w kompleksowym procesie diagnozy, leczenia, rehabilitacji i monitorowania stanu pacjenta poza placówkami medycznymi przy jednoczesnym zapewnieniu narzędzi usprawniających i ułatwiających konsultacje medyczne oraz diagnozowanie w oparciu o pełną dostępność́ elektronicznej dokumentacji medycznej. Platforma eCareMed dostarczy liczne funkcjonalności, które pozwolą na projektowanie i implementowanie wielu nowych procesów organizacyjnych, decyzyjnych i diagnostycznych w oparciu o nowoczesne rozwiązania                      z obszaru ICT. Jednostki funkcjonujące w projekcie eCareMed w zależności od swego profilu będą realizować zadania w obszarach telekonsultacji med., telemonitoringu oraz telerehabilitacji. Te wszystkie trzy komponenty będą mogły funkcjonować́ równolegle lub indywidualnie w zakresie kardiologii, neurologii i onkologii..