SILESIA LABMED

„Centrum Badawczo- Wdrożeniowe Silesia LabMed”

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka” Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”

Informacje o projekcie

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.01.00-24-05AH/17-00 została zawarta w dniu 15.03.2018.

Projekt polega na stworzeniu Centrum Badawczo Wdrożeniowego Silesia LabMed – sieci nowoczesnych laboratoriów specjalistycznych, które będą połączeniem istniejącej i nowopowstałej infrastruktury Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Wydział Lekarski w Katowicach oraz Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu).

Projekt swoim zakresem będzie obejmował modernizację i wyposażenie istniejących pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w budynkach SUM przy ul. Jordana 19 w Zabrzu oraz wybudowanie i wyposażenie nowego obiektu w Katowicach-Ligocie przylegającego od strony południowo-wschodniej do budynku C1 zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Medyków 18.

Zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne obejmuje:

Zabrze - prace modernizacyjne w obiektach przy ul. Jordana 19 na potrzeby: 

 • Laboratorium Rozwoju Stomatologii.
 • Laboratorium Nanomikroskopii.
 • Zintegrowane Centrum Transferu Danych.
 • Laboratorium Biochemiczne i Biologii Molekularnej.
 • Laboratorium Epidemiologii.

Katowice - budowa nowego obiektu na terenie kampusu w Ligocie ul. Medyków, w którym posadowione będą następujące laboratoria:

 • Laboratorium Analiz Genetycznych z pracownią cytogenetyczną i pracownią analiz kwasów nukleinowych.
 • Laboratorium Analiz Białek.
 • Bank komórek i tkanek.
 • Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek, Inżynierii i Terapii Komórkowej .

W ramach projektu planuje się również wyposażenie powyższych laboratoriów w aparaturę badawczą.

Ponadto projekt przewiduje zakup aparatury celem utworzenia następujących laboratoriów:

 • Laboratorium Immunologiczne – Zabrze, ul. Jordana 19.
 • Laboratorium Mikrobiologiczne - Zabrze, ul. Jordana 19.
 • Laboratorium Zwierzęcych Modeli Eksperymentalnych - Katowice, ul. Medyków 4.