Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH
OGŁASZA

REKRUTACJĘ NA I ROK KSZTAŁCENIA

W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW*

od 28 czerwca 2019 r. do 29 lipca 2019 r.
od godz. 8:00 do godz. 15:00

 

 

MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW**

ul. Medyków 18 Katowice,
Budynek Dziekanatu Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
pokój 207, tel. 32 20 88 671

Plac Traugutta 2 Zabrze,
Budynek Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
pokój 406, tel. 32 37 05 266

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni przez Komisję Rekrutacyjną nie później niż do dnia 04.09.2019 r. na rozmowę kwalifikacyjną, na którą należy przygotować krótką prezentację multimedialną dotyczącą tematyki planowanych badań naukowych***.

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2019/2020 określa Uchwała
nr 29/2019 Senatu z dnia 15.05.2019 

*Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę ich wpływu do Uczelni. W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą decyduje data ich wpływu do Uczelni a nie data ich nadania.

**Miejsce złożenia dokumentów nie stanowi miejsca odbywania kształcenia.

***Z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 


 

Postępowanie kwalifikacyjne składające się z:

 1. oceny Arkusza kandydata,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej,

odbędzie się od dnia zakończenia naboru dokumentów do dnia 04.09.2019 r., z zastrzeżeniem, że ocena Arkusza kandydata, zostanie przeprowadzona na posiedzeniu danej Komisji Rekrutacyjnej bez udziału kandydata. Terminy i miejsce rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Uczelni (zakładka: Szkoła Doktorska) na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (pobierz tutaj);
 2. Curriculum Vitae (CV), zawierające informacje o wybranej dyscyplinie, w której ma odbywać się kształcenie, o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata, wraz z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
 3. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich albo odpis dyplomu studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z dokumentacją potwierdzającą najwyższą jakość osiągnięć naukowych;
  albo
  w przypadku cudzoziemców odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów za granicą, który daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, z zastrzeżeniami zawartymi w odrębnych przepisach;
 4. Zaświadczenie (lub suplement do wglądu) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów;
 5. Dwie fotografie o wymiarze 40x55 mm;
 6. Oświadczenie Kierownika Katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać kształcenie, że w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących zajęć dydaktycznych oraz istnieje możliwość przeprowadzenia i sfinansowania badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej (pobierz tutaj);
 7. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych lub oświadczenie o znajomości języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej (pobierz tutaj);
 8. Wykaz osiągnięć kandydata (pobierz tutaj) wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi. Doniesienia zjazdowe muszą być udokumentowane certyfikatem wygłoszenia pracy i/lub streszczeniem w materiałach zjazdowych, a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo należy dołączyć kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki, referatów zjazdowych lub streszczeń;
 9. Dokument wykazujący punktację uzyskaną z  posiadanych publikacji potwierdzony przez bibliotekę .
 10. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami. Skierowanie dotyczące badań lekarskich należy odebrać w Dziekanacie;
 11. Ogólna koncepcja planu badawczego (pobierz tutaj);
 12. Karta informacyjna kandydata (pobierz tutaj);
 13. Dowód osobisty lub inny dokument uprawniający do weryfikacji tożsamości - oryginał do okazania;

Dodatkowe dokumenty:

 1. Dokument poświadczający zmianę nazwiska np. akt ślubu  - oryginał do wglądu, wyłącznie w uzasadnionym przypadku;
 2. Książeczka sanitarno-epidemiologiczna (jeżeli kandydat posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne)  - oryginał do wglądu;
 3. Cudzoziemcy dołączają kserokopię dokumentów na podstawie, których mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej, tj:
  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
  3. decyzji Ministra,
  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
  6. decyzji administracyjnej Rektora.

 

W przypadku, gdy wymagane dokumenty są sporządzone w innym języku niż język polski lub język angielski kandydat do Szkoły Doktorskiej ma obowiązek złożenia tłumaczeń w tych językach.

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.