Zasady rekrutacji słuchaczy na Uniwersytet Trzeciego Wieku
przy Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
na rok akademicki 2019/2020

Rekrutacja prowadzona jest do dnia 16 października 2019 r.

Kandydaci powinni dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Plac Traugutta 2 pokój nr 406, następujące dokumenty:

- wypełnioną kartę wpisową (można wypisać na miejscu)
- dowód wpłaty opłaty wpisowej,
- dokumentu potwierdzający ukończenie aktywności zawodowej lub 60 roku życia (do wglądu),
- 1 podpisane na odwrocie zdjęcie na legitymację słuchacza

Słuchacz podejmujący naukę w ramach UTW WLZ ma obowiązek dokonać:

opłaty wpisowej w wysokości – 6 zł
opłaty semestralnej w wysokości – 12 zł
Słuchacze dokonujący opłaty semestralnej, wnoszą ją w następujących terminach:

za semestr zimowy – do dnia 30 września,
za semestr letni – do dnia 28 lutego.
Słuchacz możne wpłacić jednorazowo 30 zł za cały rok akademicki.

Słuchacze kontynuujący naukę nie składają ww. dokumentów oraz nie ponoszą opłaty wpisowej, tylko opłaty semestralne (24 zł za cały rok akademicki).

Wpłata może być dokonana gotówką w kasie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Zabrze, Plac Traugutta 2, parter) lub przelewem na konto:

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice

40 1050 1214 1000 0007 0000 9103
z podaniem tytułu wpłaty:
„Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu opłata wpisowa/semestralna za sem: ..........................”

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku gdy kandydat nie zostanie przyjęty na listę Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Okres bycia Słuchaczem jest nieograniczony.