Regulamin Uniwersytetu Licealisty 

przy Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Niniejszy Regulamin określa, cele, zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Licealisty.

§1

Realizacja przez Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach projektu edukacyjnego pt. Uniwersytet Licealisty, ma na celu popularyzację studiów w obszarze medycznym oraz zmotywowanie Licealistów do pogłębiania wiedzy i zainteresowań w zakresie nauk ścisłych oraz zainteresowaniu najzdolniejszych Licealistów kształceniem w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

§2

 1. Realizacja Uniwersytetu Licealisty polegać będzie na:
  1. przygotowaniu na rzecz Licealistów zajęć o charakterze dydaktycznym,
  2. przygotowaniu innych przedsięwzięć skierowanych do uczniów Szkoły.
 2. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 1 będą realizowane na terenie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przez nauczycieli akademickich i rozliczane zgodnie z Zasadami ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich […], stanowiących zał. Nr 1 do Uchwały Senatu SUM nr 109/2007 z późn. zm. 
 3. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane zgodnie planem i programem nauczania uchwalonym przez Radę Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
 4. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) polegać będą na organizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na udział Uczniów Szkoły w życiu uczelni: naukowym, kulturalnym, sportowym.
 5. Realizacja zajęć, o którym mowa w § 2 ust. 1 odbywać się będzie cyklicznie - corocznie.

§3

 

 1. Rekrutacja na Uniwersytet Licealisty odbywa się corocznie.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego na Uniwersytet Licealisty może być dopuszczony uczeń liceum ogólnokształcącego, którego Dyrektor zadeklarował udział w projekcie. W projekcie, przez cały okres jego realizacji w Uczelni uczestniczyć będą Licea, z którymi Uczelnia zawarła porozumienie w zakresie sprawowania opieki merytorycznej
 3. Do udziału w projekcie edukacyjnym mogą zgłosić się Licea Ogólnokształcące, przeprowadzające egzamin maturalny z biologii w zakresie rozszerzonym.
 4. Terminy rekrutacji ustala Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Terminy rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej Uczelni.
 5. Do postępowania rekrutacyjnego zostanie dopuszczony uczeń, który w czasie trwania projektu będzie uczęszczał do drugiej lub trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego, i:
  1. uzyskał w poprzednim roku szkolnym ocenę co najmniej dobrą (4) z przedmiotów biologia, chemia, matematyka i fizyka;
  2. lub posiada inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II lub III stopnia).
 6. 6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani będą, w ramach limitu, finaliści olimpiad: biologicznych, chemicznych, matematycznych i fizycznych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
 7. O przyjęciu do programu decydować będzie wynik przeprowadzonego testu
  1. test przeprowadzany jest dla wszystkich kandydatów w jednym dniu wyznaczonym przez Dziekana;
  2. w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez więcej osób dodatkowym kryterium przyjęcia będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni po przeprowadzeniu wstępnej fazy rekrutacji,
  3. rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową zgodnie z § 4 pkt. 7
 8. Na podstawie wyników testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie sporządzona lista rankingowa.
 9. Na Uniwersytet Licealisty zostaną przyjęte osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej.

§ 4

 1. Liczbę uczestników ustala corocznie Prorektor ds. Studiów i Studentów na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu przed ogłoszeniem rekrutacji.
 2. Uczestnictwo uczniów w organizowanych zajęciach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1, dokumentowane będzie każdorazowo w indeksach licealisty. Wpisy w indeksach będą podstawą zaliczenia cyklu kształcenia.
 3. Po zakończeniu cyklu kształcenia uczestnicy Uniwersytetu Licealisty będą mogli przystąpić do egzaminu końcowego w formie konkursu.
 4. Organizatorem konkursu, o którym mowa w ust. 3, jest Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 6. Dziekan Wydziału powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz i dwóch członków - nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Dziekan może powołać w skład Komisji przedstawiciela Liceum, biorącego udział w projekcie.
 7. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
  1.  przygotowanie regulaminu konkursu;
  2.  przygotowanie egzaminów (testów);
  3.  zawiadomienie uczestników Uniwersytetu Licealisty, o których mowa w § 3 ust.2 o dacie i miejscu konkursu, najpóźniej 14 dni przed terminem jego realizacji;
  4.  podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu;
  5.  wydanie zaświadczenia o wynikach konkursu;
  6.  przechowywanie i prowadzeniem dokumentacji związanej z realizacją konkursu;
  7.  przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do projektu „Uniwersytet Licealisty”.
 8. Uczestnikom Uniwersytetu Licealisty Uczelnia wydaje dyplomy.
 9. Laureaci konkursu, o którym mowa w ust. 3 będą mogli uczestniczyć w rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na zasadach określonych przez Senat Uczelni dla Laureatów Konkursów, organizowanych przez Uczelnię.

§5

 1. Licealiści biorący udział w zajęciach, o których mowa w §1 są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Realizacja zadań, o których mowa w § 2 będzie odbywać się na rzecz uczestników nieodpłatnie.