Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

 

Regulamin Uniwersytetu Licealisty 
Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach

Niniejszy Regulamin określa, cele, zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Licealisty

§1

Realizacja przez Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach projektu edukacyjnego pt. Uniwersytet Licealisty, ma na celu popularyzację studiów w obszarze medycznym oraz zmotywowanie Licealistów do pogłębiania wiedzy i zainteresowań w zakresie nauk ścisłych oraz zainteresowaniu najzdolniejszych Licealistów kształceniem w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

§2

1. Realizacja Uniwersytetu Licealisty polegać będzie na:

1) przygotowaniu na rzecz Licealistów zajęć o charakterze dydaktycznym,
2) przygotowaniu innych przedsięwzięć skierowanych do uczniów Szkoły.

2. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 1 będą realizowane na terenie Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przez nauczycieli akademickich i rozliczane zgodnie z § 4 ust. 4 pkt. 9 Zasad ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, stanowiących zał. Nr 2 do Uchwały Senatu SUM nr 174/2012 z 24 października 2012.
3. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane zgodnie planem i programem nauczania uchwalonym przez Radę Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
4. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) polegać będą na organizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na udział Uczniów Szkoły w życiu uczelni: naukowym, kulturalnym, sportowym.
5. Realizacja zajęć, o którym mowa w § 2 ust. 1 odbywać się będzie cyklicznie - corocznie.

§3

1. Rekrutacja na Uniwersytet Licealisty odbywa się corocznie.
2. Do postępowania kwalifikacyjnego na Uniwersytet Licealisty może być dopuszczony uczeń liceum ogólnokształcącego, którego Dyrektor zadeklarował udział w projekcie. W projekcie, przez cały okres jego realizacji w Uczelni uczestniczyć będą Licea, z którymi Uczelnia zawarła porozumienie w zakresie sprawowania opieki merytorycznej
3. Do udziału w projekcie edukacyjnym mogą zgłosić się Licea Ogólnokształcące, przeprowadzające egzamin maturalny z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym.
4. Terminy rekrutacji ustala Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Terminy rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej Uczelni.
5. Do postępowania rekrutacyjnego zostanie dopuszczony uczeń, który w czasie trwania projektu będzie uczęszczał do 2 lub 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzającego egzamin maturalny z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym i:

1) uzyskał w poprzednim roku szkolnym ocenę co najmniej dobrą (4), z przedmiotów biologia, chemia, matematyka i fizyka.
2) lub posiada inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II lub III stopnia).

6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu, finaliści olimpiad: biologicznych, chemicznych, matematycznych i fizycznych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
7. O przyjęciu do programu decydować będzie wynik przeprowadzonego testu.

1) test przeprowadzany jest dla wszystkich kandydatów w jednym dniu wyznaczonym przez Dziekana.
2) w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez więcej osób dodatkowym kryterium przyjęcia będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni po przeprowadzeniu wstępnej fazy rekrutacji.
3) rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową zgodnie z §4 pkt. 7.

8. Na podstawie wyników testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie sporządzona lista rankingowa.
9. Na Uniwersytet Licealisty zostaną przyjęte osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej.

§4

1. Liczbę uczestników ustala corocznie Prorektor ds. Studiów i Studentów na wniosek Dziekana Wydziału przed ogłoszeniem rekrutacji.
2. Uczestnictwo uczniów w organizowanych zajęciach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 dokumentowane będzie każdorazowo w indeksach licealisty. Wpisy w indeksach będą podstawą zaliczenia cyklu kształcenia.
3. Po zakończeniu cyklu kształcenia Uczestnicy Uniwersytetu Licealisty będą mogli przystąpić do egzaminu końcowego organizowanego przez Uczelnię w formie konkursu ogólnopolskiego dla uczestników Uniwersytetu Licealisty.
4. Organizatorem konkursu, o którym mowa w ust. 3, jest Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
6. Dziekan Wydziału powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą:
Przewodniczący, Sekretarz i dwóch członków - nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Dziekan może powołać w skład Komisji przedstawiciela Liceum, biorącego udział w projekcie.
7. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1) przygotowanie regulaminu konkursu;
2) przygotowanie egzaminów (testów);
3) zawiadomienie uczestników Uniwersytetu Licealisty, o których mowa w § 3 ust. 2. o dacie i miejscu konkursu, najpóźniej 14 dni przed terminem jego realizacji;
4) podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu;
5) wydanie zaświadczenia o wynikach konkursu;
6) przechowywanie i prowadzeniem dokumentacji związanej z realizacją konkursu;
7) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do projektu „Uniwersytet Licealisty”.

8. Uczestnikom Uniwersytetu Licealisty Uczelnia wydaje dyplomy.
9. Laureaci konkursu, o którym mowa w ust. 3 będą mogli uczestniczyć w rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na zasadach określonych przez Senat Uczelni dla Laureatów Konkursów, organizowanych przez Uczelnię.

§5

1. Licealiści biorący udział w zajęciach, o których mowa w §1 są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Realizacja zadań, o których mowa w § 2 będzie odbywać się na rzecz uczestników nieodpłatnie.

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.