ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW ARCHIWUM ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH§ 1

Archiwum Uczelni udostępnia akta:

 • a) jednostkom organizacyjnym uczelni,
 • b) organom administracji rządowej i samorządowej,
 • c) policji, prokuraturze oraz sądom,
 • d) pracownikom nauki,
 • e) studentom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni,
 • f) publicystom i dziennikarzom,
 • g) pracownikom organów statystycznych i innym,

§ 2

Udostępnianie akt odbywa się w budynku Archiwum, po wcześniejszym wypełnieniu wniosku o udostępnienie (załącznik nr 1) , uzyskaniu zgody oraz wypisaniu rewersu (załącznik nr 2). Zgoda jest ważna przez okres 12 miesięcy.

§ 3

Archiwum Uczelni wypożycza akta poza budynek Archiwum jedynie pracownikom Biblioteki oraz tych jednostek organizacyjnych, które związane są z obsługą administracyjno-gospodarczą Uniwersytetu.

§ 4

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu zobowiązane są przedłożyć w Archiwum rewers (załącznik nr 2), na podstawie którego akta są wypożyczane.

§ 5

Udostępnianie akt osobom, którzy nie są pracownikami lub absolwentami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach następuje wyłącznie na podstawie decyzji Rektora Uniwersytetu.

§ 6

Udostępnianie akt na żądanie organów bezpieczeństwa, sądu, prokuratury itp. odbywa się wyłącznie za zgodą Rektora Uniwersytetu.

§ 7

 1. Materiały archiwalne są udostępniane po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa i obywateli (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r., Dz.U. Nr 38, poz. 173, z późniejszymi zmianami).
 2. Akta nie mające 30 lat mogą być udostępniane z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.116).

§ 8

Przedstawiciele instytucji państwowych lub samorządowych oraz osoby, deklarujące naukowy cel korzystania z dokumentacji archiwalnej, zobowiązane są do potwierdzenia tego na wniosku o udostępnienie akt (załącznik nr 1). Powinni także posiadać odpowiednie zaświadczenie ze swego miejsca pracy lub właściwej instytucji, potwierdzające cel wykorzystania akt.

§ 9

Absolwenci szkół lub uczelni muszą posiadać podpisany przez promotora lub opiekuna naukowego wniosek (załącznik nr 1), uzasadniający konieczność korzystania przez nich z danych akt. Absolwentom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodę na korzystanie z akt Archiwum może wydać Kierownik Archiwum Uczelni. W przypadku absolwentów innych uczelni stosuje się przepisy § 5.

§ 10

Osoby fizyczne, chcące w celach prywatnych uzyskać dostęp do dokumentacji przechowywanej w Archiwum Uniwersytetu, muszą posiadać na to zgodę Rektora Uniwersytetu.

§ 11

 1. Archiwum Uczelni może wydać byłym studentom i pracownikom Uniwersytetu - po wykonaniu kserokopii - wszelkie ich dokumenty osobowe /metryka, matura, indeks, zaświadczenia z miejsca pracy itd./.
 2. Dokumenty wymienione w ust. 1, na wniosek byłego studenta lub pracownika, mogą być wydawane innym osobom na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię, organ administracji publicznej lub notariusza.
 3. Dokumenty po zmarłych studentach i pracownikach Uniwersytetu, wydawane są na żądanie ich rodzin, po przedstawieniu dokumentu urzędowego zaświadczającego o pokrewieństwie.

§ 12

Archiwum Uczelni nie wykonuje ani nie wydaje kserokopii materiałów archiwalnych lub dokumentacji niearchiwalnej, z zastrzeżeniem § 11.