I. PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I PRAKTYK W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH (z mocą obowiązywania od 01.10.2021 r.)

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk

Zał. nr 1: Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych

Zał. nr 1a: Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zał. nr 2: Protokół z hospitacji praktyk zawodowych

Zał. nr 3: Sprawozdanie Opiekuna praktyki z realizacji studenckich praktyk zawodowych

Zał. nr 4: Sprawozdanie Kierownika/Koordynatora praktyk z realizacji studenckich praktyk zawodowych

Zał. nr 5: Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych stanowiących praktykę zawodową doktoranta Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zał. nr 5a: Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stanowiących praktykę zawodową Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

II. PROCEDURA OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA DOKONYWANEJ PRZEZ STUDENTA/ DOKTORANTA W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH (z mocą obowiązywania od 01.10.2021 r.)


Procedura oceny pracy dydaktycznej prowadzącego zajęcia dokonywanej przez studenta/ doktoranta w oparciu o ankietę elektroniczną

Załącznik do procedury oceny pracy dydaktycznej prowadzącego zajęcia dokonywanej przez studenta/ doktoranta w oparciu o ankietę elektroniczną.

 

III. PROCEDURA EWALUACJI METOD ORAZ FORM WSPARCIA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW W ROZWOJU NAUKOWYM, SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYCM W KATOWICACH (z mocą obowiązywania od 1.10.2021)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Procedura ewaluacji metod oraz form wsparcia

Załącznik nr 1 - Narzędzie do ilościowej weryfikacji wsparcia

Załącznik nr 2ab - Narzędzie do weryfikacji korzystania z indywidualnej organizacji studiów

Załącznik nr 3abcd - Narzędzie do ilościowej weryfikacji

Załącznik nr 4abcdef - Narzędzie do ilościowej weryfikacji udziału studentów doktorantów

Załącznik nr 5abc - Narzędzie do ilościowej weryfikacji wsparcia finansowego

Załącznik nr 6 - Narzędzie do ilościowej weryfikacji warunków socjalno bytowych

Załącznik nr 7ab - Narzędzie do weryfikacji wsparcia studentów doktorantów z orzeczeniem niepełnosprawności

Załącznik nr 8a - Narzędzie do weryfikacji jakościowej wsparcia student doktorant

Załącznik nr 8b - Narzędzie weryfikacji wsparcia udzielanego pracownikom pracownik

Załącznik nr 9 - Narzędzie do jakościowej weryfikacji infrastruktury dydaktycznej i technicznej

 

IV. PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE KSZTAŁCENIA 6PRK, 7PRK i 8PRK W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH (z mocą obowiązywania od 01.10.2022 r.)

Procedura weryfikacji efektów uczenia się

Załącznik nr 1a - karta przedmiotu

Załącznik nr 1b - karta przedmiotu (praktyka zawodowa)

Załącznik nr 1c - karta przedmiotu (Szkoła Doktorska)

Załącznik nr 2a - Program studiów (profil ogólnoakademicki)

Załącznik nr 2b - Program studiów (profil praktyczny) 

Załącznik nr 3 - Tabela dla mapy pokrycia efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów z kierunkowymi efektami uczenia się

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z weryfikacji zgodności programów kształcenia z PRK

Załącznik nr 5a - Przedmioty praktyki zawodowe podlegające weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się w trakcie i po zakończonej realizacji

Załącznik nr 5b - Sprawozdanie z PdsJK z weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się dla przedmiotu i praktyki zawodowej, w trakcie i po zakończonej realizacji

Załącznik nr 5c - Sprawozdanie z weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów (Kształcenie w szkole doktorskiej po zakończonym cyklu kształcenia)

Załącznik nr 6a - Prace dyplomowe licencjackie-magisterskie podlegające weryfikacji

Załącznik nr 6b - Sprawozdanie PdsJK z weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się dla prac licencjackich-magisterskich oraz egzaminów dyplomowych

Załącznik nr 7a - Weryfikacja rozpraw doktorskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Załącznik nr 7b - Sprawozdanie PdsJK z weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się dla prac doktorskich