Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego we wszystkich szkołach doktorskich, w których kształcił się doktorant, nie może przekroczyć 4 lat. Do tego okresu nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w Szkole Doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej zwanej: POSWiN).

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego ustalana jest zgodnie z art. 209 ust. 4 POSWiN.

Stypendium doktoranckie podlega oskładkowaniu na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego , z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30%.

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w Programie Kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Stypendium doktoranckie wypłaca Uczelnia, do czasu realizacji przez nią kształcenia w Szkole Doktorskiej w danej dyscyplinie.

Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, poza wyjątkami, gdy:

  1. jest beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego,
  2. będzie realizował projekt badawczy lub dydaktyczny finansowany:
    1. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
    2. przez inny podmiot przyznający grant,
  3. uzyskał pozytywny wynik oceny śródokresowej, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium,
  4. nie przysługuje mu stypendium doktoranckie

Doktorant może ubiegać się o kredyt studencki. Przepisy o kredytach studenckich stosuje się odpowiednio, z tym że:

  1. kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35 roku życia,
  2. kredyt jest udzielany na okres kształcenia w Szkole Doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.