Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną doktoranta w dyscyplinie albo dyscyplinach, w których były prowadzone badania oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i/lub, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej.

Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub praca wdrożeniowa.

Termin złożenia rozprawy doktorskiej zostaje określony w IPB, z zastrzeżeniem że rozprawa doktorska powinna zostać złożona nie później niż w terminie czterech lat od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Termin określony w IPB może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w § 12 Regulaminu Szkoły Doktorskiej.