Doktorant do końca czerwca danego roku składa za pośrednictwem Rady Szkoły Doktorskiej, do Dyrektora sprawozdanie roczne z przebiegu realizacji Programu Kształcenia oraz z rezultatów i postępów prac ujętych w Indywidualnym Planie Badawczym, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej, wraz z opinią promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.

Sprawozdanie podlega zaopiniowaniu przez Radę Szkoły Doktorskiej w terminie do końca sierpnia danego roku, która następnie przekazuje ją do Dyrektora.

Do końca września danego roku Dyrektor podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia przez doktoranta roku akademickiego lub skreślenia z listy doktorantów, na podstawie złożonego przez doktoranta sprawozdania oraz dokumentacji potwierdzającej przebieg kształcenia.

Od decyzji w sprawie skreślenia z listy doktorantów, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.