I. WYZNACZANIE PROMOTORA/PROMOTORÓW

Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez:

  1. promotora lub promotorów, albo
  2. promotora i promotora pomocniczego.

Doktorant w terminie 30 dni od dnia podjęcia kształcenia występuje do Dyrektora z wnioskiem o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Wzór wniosku określa załącznik Nr 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej i zawiera:

  1. propozycję osób do pełnienia funkcji promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego,
  2. zgodę na objęcie funkcji promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego,
  3. uzasadnienie.

Dyrektor w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia przez doktoranta wyznacza mu promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Doktorskiej.

Dyrektor przy wyznaczaniu promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego może uwzględnić propozycję zgłoszoną przez kandydata.

Promotorem może być osoba posiadająca:

  1. stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora,
   albo
  2. osoba nieposiadająca stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada Dziedziny Naukowej lub Rada Dyscypliny Naukowej uzna w formie podjętej uchwały, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora, posiadający znaczący dorobek lub doświadczenie w danej dyscyplinie.

Promotor nie może jednocześnie sprawować opieki nad więcej niż 5 doktorantami Szkoły Doktorskiej.

Promotorem/promotorem pomocniczym nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:

  1. była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
  2. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji.

Zasady obliczania godzin dydaktycznych opiekunów naukowych doktorantów określa Regulamin Pracy.

II. ZMIANA OPIEKUNA NAUKOWEGO

Doktorant w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

  1. wystąpienia zdarzeń losowych, powodujących absencję w pracy promotora uniemożliwiającą realizację IPB i prac nad rozprawą doktorską,
  2. rezygnacji promotora z pełnienia funkcji promotora dla doktoranta,
  3. śmierci promotora,
  4. rozwiązania stosunku pracy z promotorem,
  5. nieuzasadnionego i nieobiektywnego opóźniania przez promotora zakończenia przez doktoranta pracy nad rozprawą lub wymagania od doktoranta nieobjętej Programem Kształcenia lub IPB aktywności,
  6. pozytywnego rozpatrzenia odwołania od negatywnej oceny śródokresowej, której pierwszy wynik uzależniony był od realizowanej opieki promotorskiej, potwierdzonej oceną Dyrektora, zgodnie z trybem określonym w § 7 ust. 12,

może wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o zmianę promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej.

Dyrektor podejmując decyzję o zmianie promotora zasięga opinii Rady Szkoły Doktorskiej.