Ocena śródokresowa jest przeprowadzana w połowie okresu kształcenia, określonego w Programie Kształcenia.

Ocena śródokresowa odbywa się na podstawie autoreferatu, dyskusji oraz pytań do doktoranta i składa się z 3 elementów:

  1. oceny szeroko rozumianego rozwoju doktoranta (wiedzy i umiejętności, w tym zaliczenia przedmiotów określonych w Programie Kształcenia),
  2. oceny postępu w realizacji IPB, w szczególności terminowość i jakość wykonywania zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej,
  3. oceny przez studentów, w przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez Komisję ds. oceny śródokresowej doktorantów.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny śródokresowej wraz z uzasadnieniem jest jawny. Uczelnia niezwłocznie udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informacje o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem.

Od wyniku oceny śródokresowej przysługuje doktorantowi odwołanie do Dyrektora. Termin na wniesienie odwołania wraz uzasadnieniem wynosi 7 dni od dnia udostępnienia wyników oceny. W przypadku odwołania się przez doktoranta od negatywnej oceny śródokresowej, Dyrektor występuje do Komisji powołanej w nowym składzie, o ponowną ocenę doktoranta.